WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 24 kwietnia 2007 r. sygn. akt SK 49/05

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Ewa Łętowska — przewodniczący, Wojciech Hermeliński — sprawozdawca, Marek Mazurkiewicz, Mirosław Wyrzykowski, Bohdan Zdziennicki, protokolant: Grażyna Szatygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżących oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2007 r., połączonych skarg konstytucyjnych: