WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 23 czerwca 2009 r. sygn. akt K 54/07