WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 21 lipca 2006 r. sygn. akt P 33/05

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Stępień — przewodniczący,

Teresa Dębowska-Romanowska,

Marek Mazurkiewicz,

Janusz Niemcewicz,

Marek Safjan — sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 21 lipca 2006 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie, czy art. 210 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, ze zm.) jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

Art. 210 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696) jest niezgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.