WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn.akt K 50/07