WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 6/08