WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 2 października 2006 r. sygn. akt SK 34/06

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Stępień — przewodniczący,

Wiesław Johann,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska — sprawozdawca,

Ewa Łętowska,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Grażyna Szatygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 2 października 2006 r.,

skargi konstytucyjnej Ryszarda Grzywacza o zbadanie zgodności art. 50510 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) z art. 45 ust. 1 w związku z art. 78, art. 176 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

orzeka:

Art. 50510 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 78, art. 176 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.