WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 18 grudnia 2006 r. sygn.akt U 10/05

Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Jerzy Stępień — przewodniczący,
Janusz Niemcewicz,
Bohdan Zdziennicki — sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Ministra Finansów i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 18 grudnia 2006 r., wniosku Krajowej Rady Notarialnej o zbadanie zgodności § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz. U. Nr 113, poz. 1210, ze zm.) z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, ze zm.) oraz z art. 13 powołanej wyżej ustawy w związku z art. 92 ust. 1 i art. 7 Konstytucji,

orzeka:

1. § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz. U. Nr 113, poz. 1210, z 2002 r. Nr 32, poz. 308 oraz z 2003 r. Nr 101, poz. 935) jest zgodny z:

a) art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119),

b) art. 13 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. w związku z art. 92 ust. 1 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. § 7 ust. 2—6 rozporządzenia powołanego w punkcie 1 nie są niezgodne z:

a) art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.,

b) art. 13 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. w związku z art. 92 ust. 1 i art. 7 Konstytucji.