WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 16 stycznia 2007 r. sygn. akt U 5/06

Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Marian Grzybowski — przewodniczący,
Ewa Łętowska — sprawozdawca,
Janusz Niemcewicz,
protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Ministra Edukacji Narodowej i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 16 stycznia 2007 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności: