WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 16 lipca 2009 r. sygn. akt K 36/08