WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 16 lipca 2007 r. sygn. akt SK 61/06

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Ewa Łętowska — przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski,

Marek Mazurkiewicz,

Janusz Niemcewicz — sprawozdawca,

Jerzy Stępień,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 16 lipca 2007 r., skargi konstytucyjnej Mariusza Kaźmierczyka o zbadanie zgodności art. 76 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.) w zakresie, w jakim uniemożliwia uznanie dziecka po jego śmierci, o ile nie pozostawia ono zstępnych, z art. 51 ust. 4 oraz art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 76 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.) jest niezgodny z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 51 ust. 4 Konstytucji.