WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 16 kwietnia 2009 r. sygn. akt P 11/08

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mirosław Granat — przewodniczący,

Marian Grzybowski,

Wojciech Hermeliński — sprawozdawca,

Marek Kotlinowski,

Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach: 15 grudnia 2008 r. oraz 20 stycznia i 16 kwietnia 2009 r., pytania prawnego Sądu Apelacyjnego w Krakowie, czy art. 148 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny, ustawy — Kodeks postępowania karnego i ustawy— Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 163, poz. 1363), jest zgodny z:

art. 10 w związku z art. 175 ust. 1 Konstytucji,

— art. 45 ust. 1 w związku z art. 178 ust. 1 oraz z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

— art. 118 ust. 1 oraz z art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji,

orzeka:

Art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny, ustawy — Kodeks postępowania karnego i ustawy— Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 163, poz. 1363) jest niezgodny z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że został uchwalony przez Sejm bez dochowania trybu wymaganego do jego wydania.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na zbędność wydania wyroku.