WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 16 grudnia 2008 r. sygn. akt P 68/07

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Maria Gintowt-Jankowicz — przewodniczący,

Mirosław Granat — sprawozdawca,

Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Krzysztof ZaIecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 16 grudnia 2008 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Kielcach, czy § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. Nr 102, poz. 1122, ze zm.) jest zgodny z art. 176 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

§ 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. Nr 102, poz. 1122 oraz z 2003 r. Nr 176, poz. 1721) nie jest niezgodny z art. 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest zgodny z art. 176 ust. 2 Konstytucji.