WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. akt K 2/04

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Safjan – przewodniczący,

Marian Grzybowski – sprawozdawca,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

Jerzy Stępień,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 15 grudnia 2004 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności:

1) w całości ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39) z art. 2, art. 21, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 52 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji, a w przypadku gdyby Trybunał Konstytucyjny nie uznał zasadności powyższego wniosku, o zbadanie zgodności z przepisami Konstytucji następujących przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego:

a) art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z art. 2, art. 21, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 52 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji,

b) art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z art. 2, art. 21, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 52 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji,

c) art. 2 ust. 2 ustawy z art. 2, art. 21, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 52 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji,

d) art. 2 ust. 4 ustawy z art. 2, art. 21 ust. 2, art. 32, art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji,

e) art. 3 ust. 2 ustawy z art. 2, art. 21 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji,

f) art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z art. 2 i art. 32 Konstytucji,

g) art. 9 ust. 2 ustawy z art. 2 Konstytucji,

h) art. 15 ustawy z art. 2 Konstytucji,

i) art. 16 ustawy z art. 2, art. 21 ust. 2, art. 32, art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji, oraz

2) art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, ze zm.) z art. 2, art. 21 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji,

orzeka:

I

1. Art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39) jest zgodny z art. 2, art. 21, art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 64 ust. 1 i 2 oraz nie jest niezgodny z art. 52 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy powołanej w pkt 1 jest niezgodny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 64 ust. 1 i 2 oraz nie jest niezgodny z art. 21 i art. 52 ust. 1 Konstytucji.

3. Art. 2 ust. 2 ustawy powołanej w pkt 1 w części stanowiącej zwrot: „i zamieszkują na stałe w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy” jest niezgodny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 64 ust. 1 i 2 oraz nie jest niezgodny z art. 21 i art. 52 ust. 1 Konstytucji.

4. Art. 2 ust. 4 i art. 16 ustawy powołanej w pkt 1 w zakresie, w jakim dotyczą osób, które na podstawie odrębnych przepisów nabyły na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w ramach świadczeń przewidzianych w umowach, o których mowa w art. 1 tej ustawy, o wartości niższej niż wynikająca z obowiązujących przepisów o prawie zaliczenia, są niezgodne z art. 2, art. 32 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 oraz nie są niezgodne z art. 21 ust. 2 Konstytucji.

5. Art. 3 ust. 2 ustawy powołanej w pkt 1 oraz art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207 i Nr 123, poz. 1291) są niezgodne z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 64 ust. 1 i 2 przez to, że ustalają arbitralnie granice realizacji prawa zaliczenia w sposób nieuwzględniający zróżnicowanej sytuacji osób uprawnionych oraz nie są niezgodne z art. 21 ust. 2 Konstytucji.

6. Art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy powołanej w pkt 1 jest niezgodny z art. 2 i nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji.

7. Art. 9 ust. 2 ustawy powołanej w pkt 1 jest zgodny z art. 2 Konstytucji.

8. Art. 15 ustawy powołanej w pkt 1 w zakresie, w jakim dotyczy postępowania poprzedzającego wydanie decyzji o prawie zaliczenia, jest zgodny z art. 2 Konstytucji.

II

Przepisy ustaw wskazane w części I pkt 5 sentencji tracą moc obowiązującą z dniem 30 kwietnia 2005 r.Marek Safjan

Marian Grzybowski

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

Jerzy Stępień

Bohdan Zdziennicki