WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 12 września 2006 r. sygn. akt SK 21/05

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marian Grzybowski — przewodniczący,

Wiesław Johann,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

Janusz Niemcewicz — sprawozdawca,

Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 12 września 2006 r., skargi konstytucyjnej Marka Jarockiego o zbadanie zgodności art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądarni administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) z art. 176 w związku z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417 i Nr 250, poz. 2118 oraz z 2006 r. Nr 38, poz. 268) jest zgodny z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 oraz art. 176 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.