WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 1 grudnia 2008 r. sygn. akt P 54/07

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Janusz Niemcewicz — przewodniczący,

Marek Kotlinowski — sprawozdawca,

Marek Mazurkiewicz,

Mirosław Wyrzykowski,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 15 lipca i 1 grudnia 2008 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, czy art. 39823 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) jest zgodny z art. 176 ust. 1, art. 78 i art. 32 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

Art. 39823 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) jest zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 176 ust. 1 Konstytucji.