WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 20 lipca 2006 r. sygn.akt K 40/05

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Mazurkiewicz — przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski,

Ewa Łętowska — sprawozdawca,

Mirosław Wyrzykowski,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu, na rozprawie w dniu 20 lipca 2006 r., wniosku Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności art. 60 pkt 2 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298) z art. 2, art. 7, art. 118 ust. 1 i art. 121 ust. 2 Konstytucji,

orzeka:

I

Art. 60 pkt 2 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 448) są niezgodne z art. 7, art. 118 ust. 1 i art. 121 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

II

Przepisy wymienione w części I tracą moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2006 r.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na zbędność orzekania.