WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 stycznia 2006 r. sygn. akt SK 55/04

Trybunał Konstytucyjny

w składzie: Marek Safjan — przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski — sprawozdawca,

Teresa Dębowska-Romanowska,
Adam Jamróz,
Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżących oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 9 stycznia 2006 r., połączonych skarg konstytucyjnych:

1) spółki Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. o zbadanie zgodności art. 493 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) alternatywnie — w całości lub w zakresie, w jakim wyłącza możliwość powołania w postępowaniu nakazowym okoliczności faktycznej dokonania potrącenia w sytuacji, gdy oświadczenie w przedmiocie potrącenia zostało złożone przez pozwanego i doszło do powoda przed doręczeniem pozwanemu nakazu zapłaty, z art. 21, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 64 ust. 1—3 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji,

2) Marka Jarockiego o zbadanie zgodności art. 493 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) z art. 2 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

Art. 493 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) jest zgodny z art. 21, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 64 ust. 1—3 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 2 i art. 21 ust. 2 Konstytucji.