WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 20 stycznia 2009 r. sygn. akt P 40/07

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wojciech Hermeliński — przewodniczący,

Maria Gintowt-Jankowicz,

Mirosław Granat — II sprawozdawca,

Mirosław Wyrzykowski,

Bohdan Zdziennicki — I sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 20 stycznia 2009 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Chełmie, czy art. 2 ust. 1 i 2 w związku z art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1201) w zakresie, w jakim nakłada na pracodawcę samorządowego obowiązek rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, skazanym prawomocnie za przestępstwo umyślne, co do którego wyrok uprawomocnił się przed wejściem w życie przedmiotowej ustawy, jest zgodny z art. 2 Konstytucji,

orzeka:

Art. 2 ust. 1 i 2 w związku z art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1201) w zakresie, w jakim nakłada na pracodawcę samorządowego obowiązek rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, skazanym prawomocnie za przestępstwo umyślne, co do którego wyrok uprawomocnił się przed wejściem w życie ustawy, jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.