USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Art. 1. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a—2c w brzmieniu:

„2a. Organizator masowej imprezy sportowej zapewnia również identyfikację osób biorących udział w masowej imprezie sportowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na stadionie lub w hali sportowej.

2b. Zakres przetwarzanych danych mających na celu identyfikację osób biorących udział w imprezach, o których mowa w ust. 2a, obejmuje imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku osób, którym nie nadano tego numeru rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2c. Dane, o których mowa w ust. 2b, przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia, w którym odbyła się masowa impreza sportowa o podwyższonym ryzyku organizowana na stadionie lub w hali sportowej.”;

2) w art. 7 w ust. 1:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku, oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik — co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku, przeliczniki te wynoszą odpowiednio 15 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 porządkowych na każde następne 100 osób, przy czym wszyscy porządkowi muszą legitymować się ważną licencją pracownika ochrony;”,

b) dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w masowej imprezie sportowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na stadionie lub w hali sportowej.”;

3) uchyla się art. 12;

4) w art. 17 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„—zakazujące wstępu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 2,”;

5) w art. 17a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organizator masowej imprezy sportowej określa w regulaminie obiektu sportowego miejsca nieprzeznaczone dla publiczności oraz zasady wstępu na masową imprezę sportową osób małoletnich.”;

6) w art. 20c w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 13 w brzmieniu:

„13) organizatorzy masowych imprez sportowych.”;

7) art. 21 otrzymuje brzmienie:

Art. 21. 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe,

podlega karze aresztu od 10 dni.

2. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1 000 zł.

3. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1 000 zł.

4. Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1 000 zł.

5. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu imprezy masowej (obiektu) przez organizatora imprezy lub służby porządkowe,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1 000 zł.

6. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej przebywa w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności, o których mowa w art. 17a ust. 3,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1 000 zł.

7. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca jakikolwiek przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1 000 zł.

8. Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa masowej imprezy sportowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1 000 zł.

9. Spiker zawodów sportowych, który swoim zachowaniem prowokuje kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu na stadionie lub w hali sportowej,

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1 000 zł.

10. Organizator imprezy albo upoważniony delegat lub obserwator z ramienia właściwego związku sportowego, który nie wykonuje poleceń porządkowych wydawanych przez Policję,

podlega karze grzywny nie niższej niż 1 000 zł.

11. Może być orzeczony przepadek przedmiotów wymienionych w ust. 1—3, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.”;

8) art. 21a otrzymuje brzmienie:

Art. 21a. Postępowanie w sprawach o wykroczenia określone w art. 21 ust. 1—3, 5—7, 9 i 10 prowadzi się na podstawie przepisów o postępowaniu przyspieszonym.”;

9) art. 22 otrzymuje brzmienie:

Art. 22. 1. W razie ukarania za wykroczenia z art. 50, 51, 52a, 124 lub 143 Kodeksu wykroczeń oraz określone w art. 21 ust. 1—3, 5, 7 i 10 niniejszej ustawy, popełnione w związku z imprezą masową, można orzec środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od lat 2 do lat 6.

2. W razie ukarania za wykroczenia z art. 50, 51, 52a, 124 lub 143 Kodeksu wykroczeń oraz określone w art. 21 ust. 1—3, 5—7, 9 i 10 niniejszej ustawy, popełnione w związku z masową imprezą sportową, orzeka się środek karny zakazu wstępu na masową imprezę sportową na okres od lat 2 do lat 6.

3. Środek, o którym mowa w ust. 1, może być połączony z obowiązkiem osobistego stawiennictwa na wezwanie powiatowego (miejskiego) komendanta Policji we właściwej dla miejsca zamieszkania ukaranego jednostce organizacyjnej Policji w czasie trwania imprezy masowej.

4. Środek, o którym mowa w ust. 2, jest połączony z obowiązkiem osobistego stawiennictwa we właściwej dla miejsca zamieszkania ukaranego jednostce organizacyjnej Policji w czasie trwania masowej imprezy sportowej.

5. Sąd, orzekając środek karny, o którym mowa w ust. 2, określa rodzaje masowych imprez sportowych, w czasie trwania których ukarany jest obowiązany do osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji, w tym określa: nazwy dyscyplin sportowych, nazwy klubów sportowych lub zakres terytorialny obowiązywania orzeczonego środka.

6. Komendant Główny Policji przekazuje organizatorom imprez masowych, na ich wniosek, informacje o osobach, w stosunku do których zastosowano środek karny zakazu wstępu na imprezę masową, o którym mowa w ust. 1 lub 2.”;

10) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:

Art. 22a. Kto nie stosuje się do orzeczonego zakazu wstępu na imprezę masową albo nie stosuje się do orzeczonego obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.