USTAWA z dnia 9 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy

o funduszu alimentacyjnym

Art. 1. W ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651,Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104, z 2001 r. Nr 122, poz. 1349, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1791 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 181, poz. 1515) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w ust. 2 w zdaniu pierwszym kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 2a.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Okres zasiłkowy trwający od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r. przedłuża się do dnia 31 grudnia 2003 r.",

c) w ust. 8 i 9 wyrazy „31 maja 2003 r." zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2003 r."

2) w art. 13:

a) w ust. 3 wyrazy „ust. 4—8" zastępuje się wyrazami „ust. 4—8a",

b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. W 2003 r. kwoty zasiłków, o których mowa w ust. 1, nie podlegają waloryzacji."

3) w art. 15a:

a) w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 4.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Okres, na który ustala się prawo do zasiłku wychowawczego, przypadający od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r. przedłuża się do dnia 31 grudnia 2003 r."

4) w art. 15b w ust. 4 wyrazy „31 maja 2003 r." zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2003 r."

5) w art. 15c w ust. 4 wyrazy „art. 13 ust. 3—8" zastępuje się wyrazami „art. 13 ust. 3— 8a".

Art. 2. W ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z 1997 r. Nr 121,poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 90, poz. 1000, z 2001r. Nr 154, poz. 1791 oraz z 2002 r. Nr 241, poz. 2074) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 4a.",

2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Górna granica świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego, ustalona na okres od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r., obowiązuje do dnia 31 grudnia 2003 r.",

3) w ust. 5 po wyrazach „z zastrzeżeniem" dodaje się wyrazy „ust. 5a i",

4) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Okres, na który przyznaje się świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przypadający od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r. przedłuża się do dnia 31 grudnia 2003 r.",

5) w ust. 7 wyrazy „31 maja 2003 r." zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2003 r.".

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 maja 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A.Kwaśniewski