USTAWA z dnia 8 października 2004 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 6 ;

2) w art. 9:

a) w pkt 1 uchyla się lit. a,

b) uchyla się pkt 2,

c) w pkt 3 uchyla się lit. a,

d) uchyla się pkt 4–9,

e) uchyla się pkt 10,

f) uchyla się pkt 12;

3) uchyla się art. 17 ;

4) użyte w różnych przypadkach wyrazy „Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”;

5) wyrazy „w Dzienniku Urzędowym Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast” zastępuje się wyrazami „w Dzienniku Urzędowym ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 21 września 2004 r.