USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki

Art. 1. - 15. (utraciły moc).

Art. 16. 1. Finansowanie działalności organów opiniodawczych i doradczych Ministra, recenzentów i ekspertów oraz działalności kontrolnej obejmuje koszty:

1) działalności Rady Nauki, o której mowa w art. 21 ust. 1, w tym prowadzonych przez nią prac opiniodawczych i doradczych;

2) działalności zespołów powoływanych przez Ministra na podstawie art. 30;

3) sporządzania recenzji, ekspertyz, ocen i opinii dotyczących przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7;

4) przeprowadzania kontroli merytorycznych i finansowych dotyczących realizacji zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7.

2. Członkom Rady Nauki, o której mowa w art. 21 ust. 1, zespołów powoływanych przez Ministra na podstawie art. 30 oraz recenzentom i ekspertom, w tym ekspertom przeprowadzającym kontrole merytoryczne i finansowe dotyczące realizacji zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7, przysługuje wynagrodzenie.

3. Minister właściwy do spraw nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom, o których mowa w ust. 2, uwzględniając w szczególności kwalifikacje poszczególnych osób, pełnione funkcje, zakres realizowanych zadań oraz udział w posiedzeniach, z tym że wysokość wynagrodzenia nie może przekraczać minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej.

4.  Zamiejscowym osobom, o których mowa w ust. 2, przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

Art. 17. - 20. (utraciły moc).

Art. 21. 1. Przy Ministrze działa Rada Nauki, zwana dalej „Radą”. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra.

2. Organami Rady są:

1) Przewodniczący Rady;

2) Komitet Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej;

3) Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Nauki;

4) Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki;

5) Zespół Odwoławczy.

3. Minister powołuje i odwołuje:

1) Przewodniczącego Rady, pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej;

2) dwóch wiceprzewodniczących Rady pełniących jednocześnie funkcję przewodniczących organów Rady, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4;

3) przewodniczącego Zespołu Odwoławczego.

4. Przewodniczący Rady kieruje pracą Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

Art. 22. 1. Członków Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej powołuje i odwołuje Minister.

2. W skład Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej wchodzi nie więcej niż 11 osób, w tym po 1 osobie spośród kandydatów wskazanych przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Przewodniczącego Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych.

3. Członek Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej nie może wchodzić w skład komisji Rady, Zespołu Odwoławczego, oraz zespołów Rady powoływanych na podstawie art. 30.

Art. 23. W skład Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki wchodzi 28 osób.

Art. 24. 1. Członków Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki powołuje i odwołuje Minister.

2. W skład Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki wchodzą eksperci reprezentujący dziedziny nauki określone przez Ministra, praktykę społeczną lub gospodarczą oraz przedstawiciele ministrów właściwych w zakresie działania Komisji, w liczbie osób nie większej niż 26.

Art. 25. 1. W skład Zespołu Odwoławczego wchodzi 5 osób.

2. Członek Zespołu Odwoławczego nie może wchodzić w skład Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej, komisji Rady oraz zespołów Rady powoływanych na podstawie art. 30.

Art. 26. Członków organów Rady, o których mowa w art. 23 i 25, powołuje Minister na podstawie wyników wyborów dwustopniowych przeprowadzanych łącznie do tych organów.

Art. 27. 1. Wybory członków Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki i Zespołu Odwoławczego przeprowadza się co 4 lata. Obowiązki członka tej Komisji i Zespołu Odwoławczego można pełnić przez kolejne dwa okresy czteroletnie.

2. Wybory przeprowadza powołana przez Ministra komisja wyborcza.

3. Kandydatów na członków organów Rady, o których mowa w art. 23 i 25, wybierają rady wydziałów lub rady naukowe działające w jednostkach naukowych określonych w art. 2 pkt 9 lit. a—e, otrzymujących dotację na podstawową działalność statutową.

4. Rada wydziału lub rada naukowa, o której mowa w ust. 3, wybiera jednego kandydata do Rady, reprezentującego dziedzinę nauki właściwą dla danej jednostki naukowej, posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, z tym że kandydatem może być wyłącznie osoba zatrudniona w innej jednostce naukowej niż jednostka dokonująca wyboru.

5. Wyboru spośród kandydatów, o których mowa w ust. 3, dokonują osoby zatrudnione w jednostkach naukowych, posiadające tytuł naukowy w danej dziedzinie nauki, na podstawie sporządzonych przez komisję wyborczą, w kolejności alfabetycznej, list kandydatów z tej dziedziny nauki.

6. Wybory przeprowadza się drogą korespondencyjną, w głosowaniu tajnym, odrębnie dla każdej dziedziny nauki. Każdy wyborca może głosować tylko raz.

Art. 28. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, sposób powoływania i odwoływania członków Rady, w tym:

1) wymagania dotyczące członków poszczególnych organów Rady,

2) sposób przeprowadzania wyborów do Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki i Zespołu Odwoławczego, w tym sposób działania komisji wyborczej, wymagania dotyczące zgłaszanych kandydatów, sposób zawiadamiania o przeprowadzaniu wyborów kandydatów, wzór zgłoszenia kandydata, warunki ważności głosu, liczbę członków Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki z poszczególnych dziedzin nauki, sposób ustalania składu tej Komisji oraz składu Zespołu Odwoławczego, sposób ogłoszenia wyników wyborów

— mając na uwadze zakres obowiązków i uprawnień Rady oraz zapewnienie sprawnego jej działania.

Art. 29. 1. Do zadań Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów dokumentów dotyczących polityki naukowej i naukowo-technicznej oraz polityki innowacyjnej państwa;

2) opiniowanie projektów aktów normatywnych i rozwiązań ekonomiczno-finansowych dotyczących rozwoju nauki i techniki;

3) opiniowanie planu finansowego, o którym mowa w art. 7 ust. 2;

4) sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez Ministra lub z inicjatywy własnej.

2. Do zadań komisji Rady należy w szczególności:

1) sporządzanie ocen jednostek naukowych przedstawiających wnioski o przyznanie środków finansowych na naukę;

2) sporządzanie ocen wniosków jednostek naukowych o przyznanie środków finansowych na naukę przeznaczonych na działalność statutową oraz na inwestycje służące potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych;

3) sporządzanie ocen wniosków o finansowanie projektów badawczych i projektów celowych w formie list rankingowych tych wniosków;

4) ocenianie realizacji i wyników działalności objętej wnioskami, o których mowa w pkt 2 i 3;

5) sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez Ministra lub z inicjatywy własnej.

3. Do zadań Zespołu Odwoławczego należy przedstawianie ocen lub opinii w sprawach objętych wnioskami, o których mowa w art. 5 ust. 1. W razie potrzeby, za zgodą Ministra, w pracach zespołu uczestniczą właściwi eksperci.

4. Minister właściwy do spraw nauki ustala, w drodze zarządzenia, regulamin działania Rady, uwzględniając w szczególności jej strukturę organizacyjną, obowiązki i uprawnienia Rady, poszczególnych organów Rady i członków Rady, a także sposób organizowania posiedzeń oraz przygotowywania dokumentów i opinii.

Art. 30. 1. Minister, z inicjatywy własnej lub na wniosek komisji Rady, stosownie do potrzeb, powołuje na czas określony zespoły specjalistyczne lub interdyscyplinarne, w skład których wchodzą członkowie komisji Rady oraz właściwi eksperci.

2. Minister powołuje zespół do spraw badań dotyczących obronności i bezpieczeństwa, w skład którego wchodzą osoby, o których mowa w ust. 1, uprawnione do dostępu do informacji niejawnych.

2a. Minister, stosownie do potrzeb, powołuje na czas określony zespoły zadaniowe uczestniczące w procesie oceny wniosków współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

2b. Minister powołuje zespół do spraw etyki w nauce, w skład którego wchodzą osoby, o których mowa w ust. 1. Do zadań zespołu należy ocena spełniania kryterium określonego w art. 4 pkt 6.

3. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze zarządzenia, zadania, skład i tryb pracy zespołów, o których mowa w ust. 1—2b, mając na uwadze rodzaj i zakres spraw objętych zadaniami tych zespołów.

4. Przewodniczący komisji Rady, za zgodą Ministra, w ramach struktury organizacyjnej danej komisji Rady, stosownie do potrzeb, powołuje na czas określony zespoły robocze do wykonywania określonych zadań.

Art. 31. Obsługę Rady, jej organów i zespołów, o których mowa w art. 30, zapewnia urząd obsługujący Ministra.

Art. 32. - 48. (utraciły moc).