USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w art. 70za ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Minister właściwy do spraw transportu ogłasza, w drodze obwieszczenia, przygotowany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.”;

2)   art. 70zj otrzymuje brzmienie:

Art. 70zj. Opłaty, o których mowa w art. 70h ust. 2, art. 70j ust. 4, art. 70k ust. 4, art. 70za ust. 1 oraz art. 70ze ust. 2, stanowią przychód Transportowego Dozoru Technicznego.”;

3)   art. 70zr otrzymuje brzmienie:

Art. 70zr. Opłaty, o których mowa w art. 70zo ust. 1 oraz art. 70zp ust. 2, stanowią przychód Transportowego Dozoru Technicznego.”;

4)   art. 70z otrzymuje brzmienie:

Art. 70zw. Opłata, o której mowa w art. 70zu ust. 1, stanowi przychód Transportowego Dozoru Technicznego.”;

5)   w art. 140n:

a)   w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) za wprowadzenie do obrotu albo niewycofanie z obrotu pojazdów, o których mowa w art. 70d ust. 1, ust. 4 i ust. 6 pkt 2, nieprzeznaczonych dla konsumentów, nakłada Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.”,

b)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 2:

1)   pkt 1 stanowią dochód budżetu państwa;

2)   pkt 2 stanowią przychód Transportowego Dozoru Technicznego.”,

c)   ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Kary pieniężne są wnoszone na odrębne rachunki bankowe odpowiednio budżetu państwa albo Transportowego Dozoru Technicznego, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.”;

6)   w art. 70h ust. 1 i 8, art. 70i ust. 3-8, art. 70j ust. 1, 5 i 6, art. 70k ust. 1, 5 i 6, art. 70l, art. 70m ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 70n, art. 70o ust. 1, art. 70p, art. 70q ust. 1 i 2, art. 70r, art. 70u ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3-7, art. 70v, art. 70w ust. 1, 2 i 4, art. 70x, art. 70y ust. 1, art. 70z ust. 7, art. 70za ust. 1, 4-8, art. 70zc, art. 70zd, art. 70ze ust. 2,art. 70zf ust. 1 i 2, art. 70zh ust. 1 i 3, art. 70zi ust. 1, art. 70zn ust. 6, art. 70zo ust. 1, art. 70zp ust. 1 i 4-6 oraz art. 70zu ust. 1 użyte w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw transportu” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego”.

Art. 2. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963 i 984) w art. 44 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu:

„7) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm. 2) ).”.

Art. 3. Do spraw przejętych przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na podstawie niniejszej ustawy wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że sprawy prowadzi Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

Art. 4. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy minister właściwy do spraw transportu przekazuje Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego, wraz z aktami, sprawy, które przechodzą do zakresu jego działania na podstawie tej ustawy.

2. Przekazanie akt spraw, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego wykaz spraw i przekazywanych dokumentów.

Art. 5. Do dnia przejęcia przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na podstawie niniejszej ustawy zadań i kompetencji, o których mowa w niniejszej ustawie, minister właściwy do spraw transportu może upoważnić Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do działania w jego imieniu.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem art. 5, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448 oraz z 2013 r. poz. 700, 991 i 1446.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2012 r. poz. 1448 oraz z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611.