USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Art. 1. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264 i Nr 132, poz. 1110) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3b otrzymuje brzmienie:

Art. 3b. Agencja realizuje zadania:

1) określone w odrębnych przepisach, w szczególności dotyczące regulacji rynków rolnych oraz rozwoju obszarów wiejskich;

2) powierzone jej na podstawie umów lub porozumień z instytucją zarządzającą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759), związane z realizacją sektorowego programu operacyjnego, w szczególności w zakresie wdrażania takiego programu, dokonywania płatności na rzecz beneficjenta oraz dochodzenia należności z tytułu wypłaconych środków.”;

2) po art. 3f dodaje się art. 3g—3i w brzmieniu:

Art. 3g. 1. Agencja udziela producentom rolnym, w rozumieniu przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych, dopłat z tytułu prowadzenia plantacji wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne, zwanych dalej „dopłatami”.

2. Warunkiem uzyskania dopłat jest posiadanie przez producenta rolnego dziatek rolnych, na których prowadzona jest plantacja wykorzystywanych na cele energetyczne wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.), o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona jedna uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego.

3. Wysokość dopłat w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni plantacji wierzby (Salix sp.) albo róży bezkolcowej (Rosa multiphlora war.) wykorzystywanych na cele energetyczne i stawek dopłat do 1 ha powierzchni takiej plantacji.

4. Rada Ministrów określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki dopłat do 1 ha powierzchni plantacji wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne, uwzględniając ogólną powierzchnię upraw tych roślin oraz założenia do ustawy budżetowej na dany rok.

Art. 3h. 1. Dopłaty na wniosek producenta rolnego przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy dyrektor oddziału regionalnego Agencji.

2. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wstrzymuje jej wykonania.

3. Wniosek o dopłaty wypełnia się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję i składa w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja danego roku.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:

1) oznaczenie wnioskodawcy z podaniem imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy, siedziby i adresu;

2) numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych;

4) oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych.

Art. 3i. 1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przeprowadza kontrole w zakresie spełniania przez producentów rolnych warunków do przyznania dopłat zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Agencji.

2. Prezes Agencji może powierzyć przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ust. 1, innym jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi określonymi na podstawie ust. 10 pkt 2.

3. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez Prezesa Agencji.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.

5. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie, o którym mowa w ust. 3.

6. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:

1) wstępu na teren gospodarstwa rolnego;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;

3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów.

7. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.

8. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany.

9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany, protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne i dokonuje w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany.

10. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia:

1) określi wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu;

2) określi warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju;

3) określi szczegółowe warunki i tryb udzielania dopłat z tytułu prowadzenia plantacji wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne oraz procentowy wskaźnik kontroli producentów rolnych prowadzących te plantacje, mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji pomocy finansowej;

4) może określić kryteria typowania gospodarstw rolnych do kontroli i sposoby jej przeprowadzania, mając na względzie zapewnienie możliwości wykonania kontroli danych zawartych we wnioskach producentów rolnych o dopłaty.”;

3) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, nadaje statut Agencji określający jej organizację, w tym siedziby oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji, kierując się odpowiednio zakresem zadań Agencji oraz potrzebą zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania.”;

4) uchyla się art. 6;

5) w art. 7:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Roczny plan finansowy Agencji ustala jej Prezes w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zasady wynagradzania pracowników Agencji określa regulamin wynagradzania, ustalany przez Prezesa Agencji za zgodą ministrów właściwego do spraw finansów publicznych oraz właściwego do spraw rozwoju wsi. Wysokość wynagrodzenia Prezesa Agencji ustala Prezes Rady Ministrów.”;

6) w art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezes Agencji ustala, w drodze decyzji administracyjnej, kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków:

1) pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;

2) krajowych, przeznaczonych na współfinansowanie;

3) krajowych, przeznaczonych na udzielanie dopłat.”;

7) w art. 11a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sprawach dotyczących ustalenia nienależnie lub nadmiernie pobranych środków, które zostały przekazane przez Agencję na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej lub sektorowego programu operacyjnego:

1) pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,

2) krajowych, przeznaczonych na wspótfinansowanie

— stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.”;

8) w art. 11 b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Agencji z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków, o których mowa w art. 11 ust. 4, podlegają potrąceniu z bezspornej i wymagalnej wierzytelności lub należności dłużnika z tytułu realizowanych przez Agencję mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej lub sektorowego programu operacyjnego, finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz środków krajowych przeznaczonych na współfinansowanie.”;

9) art. 11c otrzymuje brzmienie:

Art. 11c. Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej lub wierzytelności wynikające z umów cywilnoprawnych z tytułów płatności określonych w odrębnych przepisach, realizowanych przez Agencję ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz środków krajowych przeznaczonych na ich współfinansowanie, nie podlegają zajęciu na podstawie przepisów ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”.

Art. 2. 1. W 2005 r. producenci rolni składają wnioski o dopłaty z tytułu prowadzenia plantacji wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne od dnia ogłoszenia ustawy do dnia 31 sierpnia.

2. Postępowanie administracyjne w sprawie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, o których mowa w przepisach o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych, w zakresie działek rolnych, na których prowadzona jest plantacja wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne, wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, podlega umorzeniu.

Art. 3. Kadencja członków Rady Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, powołanych na podstawie art. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, upływa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 4. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2 i art. 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.