USTAWA z dnia 8 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Art. 1. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i kierunki działań w ramach zadań wyszczególnionych w ust. 1 oraz sposoby ich realizacji, mając na względzie priorytety polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz efektywne wykorzystanie środków finansowych.”;

2) w art. 3a w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) szczegółowy sposób i tryb sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 3, a w szczególności przeprowadzania kontroli finansowej Agencji w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na współfinansowanie zadań Agencji, mając na względzie zapewnienie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków finansowych.”;

3) art. 3g otrzymuje brzmienie:

Art. 3g. 1. Agencja udziela producentom rolnym, w rozumieniu przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych, dopłat do upraw roślin wykorzystywanych na cele energetyczne, zwanych dalej „dopłatami”.

2. Warunkiem uzyskania dopłat jest posiadanie przez producenta rolnego działek rolnych, na których jest prowadzona uprawa roślin wykorzystywanych na cele energetyczne, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona jedna uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego.

3. Wysokość dopłat w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni upraw roślin wykorzystywanych na cele energetyczne i stawek dopłat do 1 ha powierzchni takich upraw.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje roślin wykorzystywanych na cele energetyczne objęte dopłatami, o których mowa w ust. 1, uwzględniając możliwość wykorzystania tych roślin na cele energetyczne.

5. Rada Ministrów określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki dopłat do 1 ha powierzchni upraw roślin wykorzystywanych na cele energetyczne, uwzględniając rodzaje i ogólną powierzchnię upraw tych roślin oraz założenia do ustawy budżetowej na dany rok.”;

4) w art. 3i w ust. 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) określi szczegółowe warunki i tryb udzielania dopłat, o których mowa w art. 3g ust. 1, oraz procentowy wskaźnik kontroli producentów rolnych prowadzących uprawy roślin wykorzystywanych na cele energetyczne, mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji pomocy finansowej;”;

5) po art. 3i dodaje się art. 3j w brzmieniu:

Art. 3j. 1. Agencja udziela pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych lub nazw specyficznego charakteru produktów rolnych lub środków spożywczych, zwanej dalej „pomocą finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych”.

2. O pomoc finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych mogą ubiegać się wnioskodawcy w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68) będący małymi lub średnimi przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 2 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141, z późn. zm.).

3. W ramach pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych mogą być finansowane wydatki poniesione na uzyskanie informacji niezbędnych do przygotowania wniosku o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych lub nazw specyficznego charakteru produktów rolnych lub środków spożywczych w zakresie:

1) tradycyjnego charakteru produktu, pochodzenia i historii produktu rolnego lub środka spożywczego lub

2) związku produktu rolnego lub środka spożywczego z regionem pochodzenia, w szczególności wytyczenia obszaru geograficznego, badań laboratoryjnych, badań poziomu rozpoznawalności i renomy produktu, lub

3) metody produkcji oraz opisu produktu rolnego lub środka spożywczego, lub

4) oznakowania produktu oraz dowodu pochodzenia.

4. Pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych jest udzielana w wysokości 100 % poniesionych wydatków, o których mowa w ust. 3, nie więcej jednak niż 10 000 zł.

5. Wniosek o pomoc finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i  oznaczeń geograficznych składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu udostępnionym przez Agencję.

6. Wniosek o pomoc finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) wysokość wnioskowanej pomocy finansowej;

3) specyfikację poniesionych wydatków, z uwzględnieniem zakresu, o którym mowa w ust. 3;

4) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana pomoc finansowa.

7. Do wniosku o pomoc finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych dołącza się:

1) decyzję ministra właściwego do spraw rynków rolnych, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 lub art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych;

2) dokumenty potwierdzające poniesione wydatki przez wnioskodawcę;

3) oświadczenie o wykorzystaniu do przygotowania wniosku o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych lub nazw specyficznego charakteru produktów rolnych lub środków spożywczych informacji, o których mowa w ust. 3.

8. Pomoc finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych przyznaje, w drodze decyzji, Prezes Agencji.

9. Pomoc finansowa jest realizowana w formie bezgotówkowej.”;

6) w art. 10b ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb sprzedaży wierzytelności Agencji, mając na względzie prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi.”.

Art. 2. 1. Za wydatki, o których mowa w art. 3j ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uznaje się tylko wydatki poniesione po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 5, art. 3a ust. 5 pkt 2, art. 3i ust. 10 pkt 3 i art. 10b ust. 6 ustawy wymienionej w art.1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 5, art. 3a ust. 5 pkt 2, art. 3i ust. 10 pkt 3 i art. 10b ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 638.