USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów

Art. 1. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571 i Nr 115, poz. 789) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 10 otrzymuje brzmienie:

Art. 10. 1. Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 1a do ustawy, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 5.

2. Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w art. 7 ust. 3a, stanowi załącznik nr 2a do ustawy.”;

2) w art. 13 wyrazy „załącznik nr 1 do ustawy” zastępuje się wyrazami „załącznik nr 1 a do ustawy”;

3) w art. 21a:

a) w ust. 2 skreśla się zdanie drugie i trzecie,

b) dodaje się ust. 2a—2c w brzmieniu:

„2a. Wydając orzeczenie stwierdzające fakt złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, sąd orzeka utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, na okres od 3 do 10 lat.

2b. Wydając orzeczenie stwierdzające fakt złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, sąd orzeka zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2–54, na okres od 3 do 10 lat.

2c. Orzeczenie sądu wymaga uzasadnienia.”;

4) art. 21f otrzymuje brzmienie:

Art. 21f. 1. Przepisy art. 21e ust. 1 i 3 nie dotyczą sędziów, prokuratorów, radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników, którzy w tym zakresie podlegają sądownictwu dyscyplinarnemu. Przepis art. 21e ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Za złożenie przez osoby pełniące funkcje wymienione w ust. 1 niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, sąd dyscyplinarny orzeka karę złożenia z urzędu lub inną przewidzianą w odpowiednich ustawach karę dyscyplinarną skutkującą pozbawieniem pełnionej funkcji publicznej. Przepisów o przedawnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym nie stosuje się.

3. Z żądaniem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w sprawach określonych w ust. 2, może wystąpić także prokurator Biura Lustracyjnego lub prokurator oddziałowego biura lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.”;

5) uchyla się art. 21h;

6) dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy;

7) dodaje się załącznik nr 2a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy;

8) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej ustawy;

9) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej ustawy.

Art. 2. W terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów, zwanej dalej „ustawą lustracyjną”, zwracają oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy lustracyjnej, zwane dalej „oświadczeniem lustracyjnym”, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez:

1) rektora i prorektora niepublicznej szkoły wyższej;

2) członka zarządu, rady nadzorczej osoby prawnej lub spółki osobowej, która uzyskała koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych lub telewizyjnych, wspólnika takiej spółki oraz osobę fizyczną, która uzyskała taką koncesję;

3) członka zarządu lub rady nadzorczej wydawcy, wspólnika spółki osobowej będącej wydawcą lub osobę fizyczną będącą wydawcą w rozumieniu prawa prasowego;

4) członka organu zarządzającego, nadzorczego lub kontrolnego podmiotu podlegającego nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego;

5) pracownika naukowego, naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego, docenta, adiunkta lub starszego wykładowcy;

6) osobę zajmującą w niepublicznej szkole wyższej stanowisko kierownika lub zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, w szczególności dziekana albo prodziekana wydziału, lub stanowisko dyrektora lub wicedyrektora instytutu, kanclerza, kwestora, prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego;

7) dyrektora szkoły niepublicznej;

8) biegłego rewidenta lub doradcę podatkowego;

9) dziennikarza;

10) członka organu zarządzającego, organu nadzoru lub organu kontroli wewnętrznej polskiego związku sportowego lub spółki kapitałowej zarządzającej ligą zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 206).

Art. 3. W przypadku złożenia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sądu wniosku, o którym mowa w art. 20 ustawy lustracyjnej o wszczęcie postępowania lustracyjnego, sąd odmawia wszczęcia postępowania, a postępowanie wszczęte umarza.

Art. 4. 1. Osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pełni funkcję publiczną w rozumieniu art. 4 ustawy lustracyjnej ma obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia powiadomienia, o którym mowa w ust. 2. W tym zakresie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy lustracyjnej nie stosuje się.

2. Właściwy organ, o którym mowa w art. 8 ustawy lustracyjnej, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, powiadamia osobę, o której mowa w ust. 1, o obowiązku przedłożenia temu organowi oświadczenia lustracyjnego oraz informuje osobę, o której mowa w ust. 5, o skutku niedopełnienia tego obowiązku.

3. W stosunku do osoby pełniącej funkcję organu lub członka organu jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki pomocniczej, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, wybranej w wyborach powszechnych, organem właściwym do dokonania czynności, o których mowa w ust. 2, jest wojewoda.

4. W stosunku do osoby, o której mowa w ust. 1, jeżeli pełni ona więcej niż jedną funkcję publiczną w rozumieniu art. 4 ustawy lustracyjnej, obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego uznaje się za spełniony, jeżeli złoży ona to oświadczenie jednemu z organów właściwych do przedłożenia oświadczenia, określonych w art. 8 ustawy lustracyjnej. Pozostałym organom właściwym należy przedłożyć informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a ustawy lustracyjnej.

5. Niezłożenie oświadczenia lustracyjnego w terminie określonym w ust. 1 przez osobę pełniącą w dniu wejścia w życie ustawy funkcję publiczną wymienioną w art. 4 pkt 3–12, 17 — w zakresie osób niewybieranych w wyborach powszechnych, 18, 19, 22, 24—46, 51 i 54 ustawy lustracyjnej, powoduje z mocy prawa pozbawienie tej osoby pełnionej funkcji publicznej z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

Art. 5. 1. Osoba, która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy kandyduje lub ubiega się o objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej w rozumieniu art. 4 ustawy lustracyjnej, ma obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego przed objęciem tej funkcji.

2. Osoba, która od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wyraża zgodę na kandydowanie, na objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej w rozumieniu art. 4 ustawy lustracyjnej, a złożyła przed tą datą oświadczenie lustracyjne, ma obowiązek ponownego złożenia oświadczenia lustracyjnego w chwili wyrażenia zgody.

3. Osoba, która od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy kandyduje do objęcia funkcji publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 1, 2 i 17 ustawy lustracyjnej, a złożyła przed tą datą oświadczenie lustracyjne, ma obowiązek ponownego złożenia oświadczenia lustracyjnego w trybie określonym przez przepisy odpowiednich ustaw regulujących zasady przeprowadzania wyborów.

4. Wobec osób, o których mowa w ust. 1—3 nie stosuje się art. 7 ust. 3 i 3a ustawy lustracyjnej, chyba że złożyły one oświadczenia lustracyjne po wejściu w życie niniejszej ustawy.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do ustawy z dnia 7 września 2007 r. (poz. 1171)