USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 r.

Art. 1. Dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia 2001 r. po upływie terminu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 113, poz. 733, z późn. zm. 1) ), z dniem 1 stycznia 2008 r. stanowią dokument stwierdzający tożsamość osoby oraz poświadczający obywatelstwo polskie, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2008 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2007 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 716, z 1999 r. Nr 108, poz. 1227, z 2001 r. Nr 43, poz. 476 oraz z 2002 r. Nr 183, poz. 1522.