USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych

Art. 1. W ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) szczególnie niebezpieczne prace podwodne — czynności wykonywane pod powierzchnią wody z zastosowaniem materiałów wybuchowych lub pirotechnicznych, przy skażeniu niebezpiecznymi substancjami lub preparatami chemicznymi, przy cięciu i spawaniu metali, przy użyciu urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych, przy poszukiwaniu, przenoszeniu i rozbrajaniu min lub amunicji, a także przy prowadzeniu prób nowego sprzętu nurkowego lub sprawdzaniu nowych technologii prac podwodnych.”;

2) w art. 19 ust. 2—6 otrzymują brzmienie:

„2. Dyplom nurka III klasy uprawnia do wykonywania prac podwodnych na małych głębokościach.

3. Dyplom nurka II klasy uprawnia do wykonywania prac podwodnych na średnich i małych głębokościach.

4. Dyplom nurka I klasy uprawnia do wykonywania głębinowych prac podwodnych oraz prac podwodnych na średnich i małych głębokościach.

5. Dyplom nurka saturowanego uprawnia do wykonywania bez ograniczeń wszystkich rodzajów prac podwodnych.

6. Dyplom kierownika prac podwodnych II klasy uprawnia do kierowania pracami podwodnymi na średnich i małych głębokościach.”;

3) w art. 23 uchyla się ust. 2 i 4;

4) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzaminy, o których mowa w art. 20 ust. 1, przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna dla Nurków, działająca przy Dyrektorze Urzędu Morskiego w Gdyni, zwana dalej „komisją”.”;

5) w art. 26 uchyla się pkt 4;

6) w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za przeprowadzenie egzaminu i kontrolę oraz ocenę szkoleń prowadzonych przez ośrodek szkoleniowy członkom komisji oraz obsłudze administracyjnej egzaminu przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w załączniku oraz zwrot należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą. Do określenia wysokości oraz warunków ustalania należności związanych z podróżą stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 1) ).”;

7) w art. 30 w ust. 1 w pkt 3 na końcu dodaje się przecinek i dodaje pkt 4 w brzmieniu:

„4) zleca prace podwodne organizatorowi prac podwodnych nieposiadającemu certyfikatu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i w art. 10 ust. 1”;

8) w załączniku do ustawy uchyla się poz. 2.6.

Art. 2. Dyplomy nurków III klasy, dyplomy nurków II klasy i dyplomy kierowników prac podwodnych II klasy podlegają wymianie w trybie określonym w art. 32 ustawy wymienionej w art. 1.

Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 26 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426.