USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

Art. 1. W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) prowadzi ewidencję:

a) umów zawartych z wyprzedzeniem w rozumieniu art. 14 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 879/73 i (EWG) nr 1981/82 (Dz. Urz. UE L 317 z 3.12.2005, str. 29), zwanych dalej „umowami zawartymi z wyprzedzeniem”,

b) ilości chmielu dostarczonego nabywcy przez producentów lub grupę producentów chmielu z podziałem na chmiel dostarczony na podstawie umów zawartych z wyprzedzeniem oraz chmiel dostarczony na podstawie innych umów,

c) chmielu zebranego z plantacji należących do browarów i zużytego przez te browary w stanie świeżym lub po przetworzeniu,

d) powierzchni uprawy chmielu — na podstawie zgłoszenia producenta chmielu lub grupy producentów chmielu;”,

b) w ust. 1a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. d:”,

c) po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:

„1b. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, jest prowadzona na podstawie kopii faktur przekazywanych przez producenta chmielu lub grupę producentów chmielu, w miarę realizacji dostaw chmielu lub jednorazowo, jednakże nie później niż do dnia 15 marca roku następującego po roku zbioru.

1c. Wojewódzki inspektor, właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu, może zlecić pobieranie próbek chmielu do badań laboratoryjnych rzeczoznawcy wpisanemu do rejestru rzeczoznawców, prowadzonego na podstawie przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.”,

d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Kontrolę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza się zgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541).”;

2) art. 20a otrzymuje brzmienie:

Art. 20a. 1. Wojewódzki inspektor, właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu, prowadzi kontrolę jednolitości odmianowej chmielu na powierzchniach uprawy chmielu zgłoszonych do ewidencji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. d.

2. Kontroli nie podlegają powierzchnie uprawy chmielu prowadzone w celach doświadczalnych.

3. Kontrolę przeprowadza się nie wcześniej niż 30 dni przed planowanym terminem zbioru chmielu, po uzgodnieniu terminu kontroli z producentem lub grupą producentów chmielu.

4. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzony brak jednolitości odmianowej chmielu na powierzchni uprawy danej odmiany chmielu, zgłoszonej do ewidencji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. d, wojewódzki inspektor nakazuje, w drodze decyzji, zniszczenie roślin chmielu innej odmiany lub odmian. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

5. Zniszczenia roślin chmielu, o którym mowa w ust. 4, dokonuje się, na koszt producenta chmielu, przez wykopanie karp tych roślin.”;

3) w art. 23:

a) w ust. 1:

— pkt 6–10 otrzymują brzmienie:

„6) ilości chmielu, która w danym roku zbioru jest przedmiotem umów zawartych z wyprzedzeniem;

7) ilości chmielu dostarczonego z danego roku zbioru i średniej cenie za 1 kg chmielu;

8) wielkości produkcji alfa-kwasów i ich średniej zawartości w chmielu;

9) ilości chmielu objętego umowami zawartymi z wyprzedzeniem w odniesieniu do następnego roku zbiorów;

10) liczbie producentów chmielu;”,

— uchyla się pkt 11,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Grupa producentów chmielu przekazuje Głównemu Inspektorowi do dnia 15 marca roku następującego po roku zbioru informacje o ponoszonym przez:

1) producenta chmielu średnim koszcie wstępnego przygotowania 1 kg chmielu;

2) grupę producentów chmielu:

a) średnim koszcie składowania 1 kg chmielu,

b) średnim koszcie w związku ze sprzedażą 1 kg chmielu.

4. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3, przekazuje Głównemu Inspektorowi informacje o średniej zawartości alfa-kwasów w chmielu do dnia 15 marca roku następującego po roku zbioru.”;

4) w art. 25 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pierwszy przetwórca — osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposia-dającą osobowości prawnej, wykonującą działalność w zakresie pierwszego przetwarzania surowca tytoniowego, wpisaną do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego lub uznaną przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej zgodnie z art. 171cb rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.);”;

5) w art. 40:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 23 ust. 3 nie przekazuje Głównemu Inspektorowi informacji o ponoszonym przez:

1) producenta chmielu średnim koszcie wstępnego przygotowania 1 kg chmielu,

2) grupę producentów chmielu:

a) średnim koszcie składowania 1 kg chmielu,

b) średnim koszcie w związku ze sprzedażą 1 kg chmielu

— podlega karze grzywny.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kto:

1) działając w imieniu lub w interesie organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów wbrew obowiązkowi określonemu w art. 13 ust. 1 pkt 4, nie przekazuje informacji o ilości owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży w poprzednich miesiącach roku handlowego — w rozbiciu na gatunki,

2) działając w imieniu lub w interesie browaru, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 20 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1850/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady certyfikacji chmielu i produktów chmielowych (Dz. Urz. UE L 355 z 15.12.2006, str. 72), nie przekazuje informacji o chmielu zebranym z plantacji należących do browaru i zużytym przez ten browar w stanie świeżym lub po przetworzeniu,

3) będąc producentem chmielu nienależą-cym do grupy producentów chmielu albo działając w imieniu lub w interesie grupy producentów chmielu, wbrew obowiązkom określonym w art. 3 lub 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1557/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 w odniesieniu do rejestracji umów i przekazywania danych odnoszących się do chmielu, nie przekazuje kopii umów zawartych z wyprzedzeniem lub kopii faktur potwierdzających przeniesienie własności chmielu,

4) będąc producentem chmielu nienależą-cym do grupy producentów chmielu albo działając w imieniu lub w interesie grupy producentów chmielu, przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi, właściwemu ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu, nieprawdziwe dane w zgłoszeniu powierzchni uprawy chmielu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. d,

5) będąc producentem chmielu przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi, właściwemu ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu, nieprawdziwe dane w deklaracji, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1850/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady certyfikacji chmielu i produktów chmielowych (Dz. Urz. UE L 355 z 15.12.2006, str. 72), dołączanej do chmielu nieprzygotowanego zgłoszonego do certyfikacji,

6) wykonując działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania produktów chmielowych, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 23 ust. 4, nie przekazuje informacji o średniej zawartości alfa-kwasów w chmielu

— podlega karze grzywny.”.

Art. 2. Płatność uzupełniająca, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, przysługuje również za surowiec tytoniowy pochodzący ze zbiorów 2006 r. dostarczony w ramach umowy na uprawę tytoniu zawartej z pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego uznanym przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej zgodnie z art. 171cb rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.).

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 10, poz. 64, Nr 14, poz. 115, Nr 141, poz. 1182 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 473, Nr 92, poz. 638 i Nr 245, poz. 1774.