USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003—2006

Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003—2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037) w art. 51 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) udowodnił okres pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pobierał rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową łącznie przez co najmniej 20 lat, w tym posiadał 10 lat pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, albo”.

Art. 2. Przepis art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do wniosków o emerytury górnicze złożonych do dnia 31 grudnia 2006 r.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.