USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim.

ROZDZIAŁ 3

Ewidencja i rejestr statków rybackich

Art. 50.

1. Statek rybacki o polskiej przynależności może być używany do wykonywania rybołówstwa morskiego po jego wpisaniu doewidencji statków rybackich, zwanej dalej „ewidencją”, i nadaniu oznaki rybackiej.

2. Wpisu do ewidencji i nadania oznaki rybackiej dokonuje, na wniosek armatora, okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy dla portu macierzystego statku rybackiego.

3. Wniosek o wpis do ewidencji zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i siedzibę armatora i właściciela statku,

2) nazwę statku, jeżeli została nadana,

3) oznakę rybacką, jeżeli statek ją posiada,

4) numer rejestrowy polskiego rejestru okrętowego, jeżeli statek jest wpisany do polskiego rejestru okrętowego prowadzonego przez izbę morską właściwą dla portu macierzystego statku,

5) międzynarodowy sygnał wywoławczy, jeżeli został nadany,

6) nazwę portu macierzystego statku,

7) rodzaj statku,

8) rodzaj napędu statku, moc w kW silników głównych i pomocniczych, ich typy, numery i rok zamontowania,

9) długość całkowitą statku,

10) długość między pionami,

11) szerokość i zanurzenie statku,

12) ładowność i pojemność statku,

13) rok i miejsce budowy statku,

14) datę rozpoczęcia użytkowania statku,

15) materiał główny i rok położenia stępki,

16) pojemność ładowni przeznaczonych do przechowywania produktów rybołówstwa morskiego,

17) typ:

a) pierwszego zestawu połowowego,

b) drugiego zestawu połowowego,

c) trzeciego zestawu połowowego,

18) kraj, w którym został nabyty lub do którego został zbyty statek rybacki.

4. Do wniosku o wpis do ewidencji statku rybackiego dołącza się dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku.

5. Wymóg, o którym mowa w ust. 3 pkt 16, dotyczy statków rybackich o długości całkowitej powyżej 17 m.

Art. 51. Wpis do ewidencji zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i siedzibę armatora i właściciela statku rybackiego,

2) nazwę statku, jeżeli została nadana,

3) numer ewidencji statku rybackiego,

4) nadaną oznakę rybacką,

5) numer rejestrowy polskiego rejestru okrętowego, jeżeli statek jest wpisany do polskiego rejestru okrętowego prowadzonego przez izbę morską właściwą dla portu macierzystego statku,

6) poprzednią nazwę i oznakę rybacką, jeżeli były nadane,

7) międzynarodowy sygnał wywoławczy, jeżeli został nadany,

8) nazwę portu macierzystego statku rybackiego,

9) rodzaj statku rybackiego,

10) rodzaj napędu statku, moc w kW silników głównych i pomocniczych, ich typy, numery i rok zamontowania,

11) długość całkowitą statku rybackiego,

12) szerokość i zanurzenie statku rybackiego,

13) ładowność i pojemność brutto,

14) rok i miejsce budowy statku rybackiego,

15) datę rozpoczęcia użytkowania statku rybackiego,

16) materiał główny i rok położenia stępki,

17) pojemność ładowni przeznaczonych do przechowywania produktów rybołówstwa morskiego,

18) datę wpisu statku do ewidencji,

19) datę wykreślenia statku z ewidencji,

20) podstawę wykreślenia statku z ewidencji,

21) typ:

a) pierwszego zestawu połowowego,

b) drugiego zestawu połowowego,

c) trzeciego zestawu połowowego.

Art. 52.

1. Wszelkie zmiany danych zawartych w ewidencji oraz okoliczności uzasadniające wykreślenie statku rybackiego z ewidencji zgłasza się w terminie 30 dni od dnia ich powstania.

2. W zgłoszeniu zmiany danych wpisanych do ewidencji oraz okoliczności uzasadniających wykreślenie statku rybackiego z ewidencji podaje się:

1) numer ewidencyjny statku rybackiego,

2) oznakę rybacką,

3) nazwę statku, jeżeli została nadana,

4) dane podlegające wpisowi albo okoliczność uzasadniającą wykreślenie statku z ewidencji.

3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające dane podlegające wpisowi albo okoliczność uzasadniającą wykreślenie,

2) zaświadczenie o wpisie statku rybackiego do ewidencji i wszystkie jego odpisy.

Art. 53. Po dokonaniu wpisu statku rybackiego do ewidencji wydaje się zaświadczenie o jego wpisie, które przechowuje się na tym statku w czasie wykonywania rybołówstwa morskiego.

Art. 54. Wykreślenie statku rybackiego z ewidencji następuje:

1) na wniosek armatora,

2) z urzędu:

a) w razie zatonięcia statku rybackiego,

b) jeżeli statek nie był używany do wykonywania rybołówstwa morskiego przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Art. 55.

1. Oznakę rybacką stanowi trzyliterowy skrót nazwy portu macierzystego oraz numer ewidencji, o którym mowa w art. 51 pkt 3.

2. Oznakę, o której mowa w ust. 1, umieszcza się na statku rybackim w sposób trwały.

Art. 56. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia ewidencji oraz oznakowania statków rybackich i narzędzi połowowych, mając na uwadze zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego poprzez identyfikację statku i narzędzi połowowych.

Art. 57.

1. Statek rybacki o polskiej przynależności może być używany do wykonywania rybołówstwa morskiego po jego wpisaniu do rejestru statków rybackich, zwanego dalej „rejestrem”, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

2. Rejestr jest prowadzony przy użyciu elektronicznych nośników informacji.

3. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego w terminie 7 dni po dokonaniu wpisu statku rybackiego do ewidencji statków rybackich oraz nadaniu oznaki rybackiej przekazuje dane, o których mowa w art. 50 ust. 3 pkt 1–15, 17 i 18, ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa w celu wpisania statku do rejestru.

4. W przypadku zmiany danych wpisanych do ewidencji przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 58.

1. Rejestr zawiera dane, o których mowa w art. 50 ust. 3 pkt 2–15, 17 i 18, oraz niepowtarzalny w skali kraju numer identyfikacyjny statku rybackiego nadany przez prowadzącego rejestr.

2. Po dokonaniu wpisu statku do rejestru armatorowi wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru.

3. W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, podaje się numer identyfikacyjny statku rybackiego.

Art. 59. Wykonywanie rybołówstwa morskiego w polskich obszarach morskich odbywa się przy użyciu statków rybackich o długości całkowitej nieprzekraczającej 30 m i mocy silnika głównego nieprzekraczającej 611 kW.

Art. 60.

1. Kapitan statku rybackiego o długości całkowitej powyżej 17 m przechowuje na pokładzie statku, zgodne ze stanem faktycznym, plany lub opisy ładowni przeznaczonych do przechowywania produktów rybołówstwa morskiego wraz ze wskazaniem pojemności ładowni w metrach sześciennych.

2. Kapitan statku rybackiego, wyposażonego w schładzane zbiorniki z wodą morską, przechowuje na pokładzie tego statku uwierzytelnione kopie dokumentów wskazujących pojemność tych zbiorników, określaną w metrach sześciennych w odstępach co 10 cm głębokości zbiornika.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, muszą być potwierdzone przez organy do tego upoważnione.