USTAWA z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie 1)

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do ustawy w części „Rośliny pastewne — motylkowate drobnonasienne” dodaje się Ip. 11 w brzmieniu:


„11 Rutwica wschodnia

Galega orientalis Lam.”


2) w załączniku nr 2 do ustawy w części „Rośliny pastewne — motylkowate drobnonasienne” po Ip. 12 dodaje się Ip. 12a w brzmieniu:


„12a Rutwica wschodnia

Galega orientalis Lam.”


3) w załączniku nr 3 do ustawy w części „Rośliny pastewne — motylkowate drobnonasienne” dodaje się Ip. 11 w brzmieniu:


„11 Rutwica wschodnia

Galega orientalis Lam.”


Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Przepisy ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2007/72/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 66/401/EWG w odniesieniu do włączenia gatunku Galega orientalis Lam. (Dz. Urz. UE L 329 z 14.12.2007, str. 37).