USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Art. 1. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) gospodarstwo:

a) w odniesieniu do koniowatych — gospodarstwo lub przedsiębiorstwo rolne, ośrodek treningowy, stajnię albo pomieszczenie lub inne miejsce, w którym koniowate są zwyczajowo przetrzymywane, utrzymywane lub hodowane,

b) w odniesieniu do świń — budynek, zagrodę lub, w przypadku hodowli prowadzonej na otwartej przestrzeni, miejsce, w którym zwierzęta te są przetrzymywane, utrzymywane lub hodowane,

c) w odniesieniu do bydła — gospodarstwo w rozumieniu art. 2 tiret drugie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1760/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. Urz. WE L 204 z 11.08.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, str. 248), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1760/2000”,

d) w odniesieniu do owiec i kóz — gospodarstwo w rozumieniu art. 2 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz. Urz. UE L 5 z 09.01.2004, str. 8), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 21/2004”;”,

b) pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie:

„10) podmiot prowadzący zakład przetwórczy — podmiot prowadzący co najmniej jeden z zakładów, o których mowa w załączniku I w ust. 9, 11 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1774/2002 z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273

z 10.10.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92);

11) posiadacz zwierzęcia:

a) w odniesieniu do bydła — podmiot, o którym mowa w art. 2 tiret trzecie rozporządzenia nr 1760/2000,

b) w odniesieniu do owiec i kóz — podmiot, o którym mowa w art. 2 lit. c rozporządzenia nr 21/2004,

c) w odniesieniu do świń i koniowatych — osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, władającą zwierzęciem, nawet tymczasowo;”;

2) w art. 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Tworzy się System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, zwany dalej „Systemem”, który obejmuje:

1) elementy, o których mowa w art. 3 rozporządzenia nr 1760/2000 — w odniesieniu do bydła;

2) elementy, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004 — w odniesieniu do owiec i kóz;

3) rejestr, znaki identyfikacyjne i księgi rejestracji świń;

4) rejestry oraz paszporty koni i koniowatych innych niż koń gatunków;

5) inne ewidencje oraz dokumentacje dotyczące zwierząt gospodarskich.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Bazy danych i rejestry, o których mowa w art. 3 lit. b rozporządzenia nr 1760/2000, art. 3 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 21/2004 oraz w art. 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej ustawy, tworzą rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, zwany dalej „rejestrem zwierząt gospodarskich oznakowanych”.”;

3) w art. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wyłączenie z obowiązku oznakowania, prowadzenia księgi rejestracji i zgłaszania zwierząt gospodarskich do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych przez posiadacza zwierzęcia utrzymującego nie więcej niż jedną świnię, z przeznaczeniem na własne potrzeby,”;

4) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Agencja udostępnia, na wniosek Komisji Europejskiej, właściwych organów państw członkowskich i podmiotów, o których mowa w art. 3 rozporządzenia nr 1760/2000 i art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 21/2004, w zakresie uregulowanym w przepisach rozporządzenia nr 1760/2000, rozporządzenia nr 21/2004 oraz w przepisach niniejszej ustawy, dane zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.”;

5) w art. 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych gromadzi się dane dotyczące dostawców oraz:

1) w odniesieniu do bydła i świń dane dotyczące:

a) posiadaczy zwierząt gospodarskich,

b) zwierząt gospodarskich,

c) siedzib stad;

2) w odniesieniu do owiec i kóz — dane określone w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 21/2004;

3) dane dotyczące zwłok zwierząt gospodarskich oraz miejsc unieszkodliwiania zwłok tych zwierząt.

2. Dane dotyczące siedziby stada świń mogą być usunięte z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych po upływie okresu, o którym mowa w art. 11 ust. 2, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 lat od dnia zaprzestania przetrzymywania, utrzymywania lub hodowli zwierząt gospodarskich w danej siedzibie stada.”;

6) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego, podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt oraz podmiot prowadzący zakład przetwórczy są obowiązani zgłosić kierownikowi biura powiatowego Agencji, zwanemu dalej „kierownikiem biura”, siedzibę stada, miejsce gromadzenia zwierząt oraz miejsce unieszkodliwiania zwłok zwierząt gospodarskich w celu nadania numeru siedziby stada, numeru miejsca gromadzenia zwierząt lub numeru miejsca unieszkodliwiania zwłok zwierząt gospodarskich:

1) nie później niż w dniu wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca gromadzenia zwierząt;

2) nie później niż w dniu unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego.”;

7) w art. 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego zgłasza kierownikowi biura:

1) informacje określone w art. 7 ust. 1 tiret drugie rozporządzenia nr 1760/2000 w terminie 7 dni — w przypadku bydła;

2) informacje określone w art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 21/2004 — w przypadku owiec i kóz.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje się do posiadaczy świń władających nimi tymczasowo w związku z:

1) prowadzeniem zarobkowego przewozu zwierząt;

2) organizowaniem wystaw, pokazów lub konkursów;

3) przetrzymywaniem zwierząt gospodarskich w miejscach gromadzenia zwierząt.”,

c) uchyla się ust. 5;

8) w art. 17:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oznakowanie zwierząt gospodarskich polega na:

1) oznakowaniu bydła w sposób określony w art. 4 rozporządzenia nr 1760/2000 oraz w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 911/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1760/2000 w zakresie dotyczącym kolczyków, paszportów i rejestrów w gospodarstwach (Dz. Urz. UE L 163 z 30.04.2004, str. 65), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 911/2004”;

2) oznakowaniu owcy i kozy w sposób określony w art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 21/2004, a ponadto:

a) założeniu na prawą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego albo duplikatu kolczyka — w przypadku owcy przeznaczonej do handlu,

b) wytatuowaniu numeru identyfikacyjnego zwierzęcia gospodarskiego — w przypadku owcy nieprzeznaczonej do handlu,

c) założeniu na prawą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego albo duplikatu kolczyka, albo umieszczeniu na pęcinie opaski z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego — w przypadku kozy;

3) wytatuowaniu świni numeru identyfikacyjnego zwierzęcia gospodarskiego albo założeniu na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego, albo duplikatu kolczyka.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Termin dotyczący oznakowania owiec i kóz, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, wynosi 30 dni od dnia urodzenia zwierzęcia.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kolczyk lub duplikat kolczyka zwierzęcia gospodarskiego, które zostało ubite, zabite lub padło, niszczy się pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii w sposób uniemożliwiający jego powtórne wykorzystanie, z tym że w przypadku:

1) uboju zwierzęcia gospodarskiego — zniszczenia kolczyka lub duplikatu kolczyka dokonuje podmiot prowadzący rzeźnię;

2) zabicia lub padnięcia zwierzęcia gospodarskiego — zniszczenia kolczyka lub duplikatu kolczyka dokonuje podmiot prowadzący zakład przetwórczy, który unieszkodliwił zwłoki tego zwierzęcia.”;

9) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Numer identyfikacyjny świni:

1) jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło lub w której po raz pierwszy zostało zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych;

2) umożliwia określenie miejsca jej pochodzenia;

3) jest przechowywany w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.”;

10) w art. 19:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Posiadacz bydła zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania zwierzęcia, zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1760/2000, nie później niż w terminie 7 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia.

2. Kierownik biura jest organem właściwym w sprawach związanych z wydawaniem paszportu bydła i jego duplikatu oraz przyjmowaniem zwrotu paszportu bydła lub tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego określonego w art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 911/2004.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Organy Inspekcji Weterynaryjnej są właściwe do dokonywania wpisów i korekt tych wpisów w paszportach bydła w zakresie statusu epizootycznego zwierzęcia z gatunku bydło.”.

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Tymczasowy dokument identyfikacyjny, o którym mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 911/2004 może towarzyszyć przy przemieszczeniach zwierząt wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

11) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Art. 20. 1. Posiadacz owcy lub kozy zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania zwierzęcia, zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, nie później niż w terminie 30 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia, z zastrzeżeniem art. 22.

2. Posiadacz świni jest obowiązany bezzwłocznie oznakować zwierzę i fakt ten zgłosić kierownikowi biura nie później niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada, określając liczbę oznakowanych zwierząt, z zastrzeżeniem art. 22.

3. Kierownik biura nadaje, w drodze decyzji, nowy numer identyfikacyjny zwierzęciu gospodarskiemu i nakazuje założenie kolczyka z nowo nadanym numerem na koszt Agencji w przypadku, gdy numer identyfikacyjny nadany zwierzęciu w państwie wysyłki nie może być stosowany w Systemie.”;

12) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:

„Art. 20a. 1. Posiadacz owcy lub kozy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu jesiennego przeglądu stada, spisu owiec i kóz w tym stadzie obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt.

2. Liczbę owiec i kóz ustaloną podczas spisu, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się w księdze rejestracji owiec lub kóz, w rozumieniu art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004.

3. Posiadacz owcy lub kozy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, przekazuje kierownikowi biura liczbę i numery identyfikacyjne owiec i kóz ustalone podczas spisu, w terminie 7 dni od dnia jego dokonania.”;

13) w art. 22 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego, które jest przywożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego i które pozostaje na terytorium Unii Europejskiej, jest obowiązany oznakować to zwierzę i fakt oznakowania oraz wwozu tego zwierzęcia zgłosić kierownikowi biura w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia weterynaryjnej kontroli granicznej, nie później jednak niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę gospodarstwa przeznaczenia, chyba że miejscem jego przeznaczenia jest rzeźnia, a uboju tego zwierzęcia dokona się w terminie:

1) określonym w art. 4 ust. 3 rozporządzenia nr 1760/2000 — w przypadku bydła;

2) określonym w art. 4 ust. 4 tiret trzecie rozporządzenia nr 21/2004 — w przypadku owiec i kóz;

3) 30 dni — w przypadku świń.

2. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego przywiezionego z państwa członkowskiego jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura wwóz tego zwierzęcia w terminie 7 dni od dnia wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że miejscem przeznaczenia zwierzęcia jest rzeźnia, a jego uboju dokona się w terminie:

1) określonym w art. 4 ust. 3 rozporządzenia nr 1760/2000 — w przypadku bydła;

2) określonym w art. 4 ust. 4 rozporządzenia nr 21/2004 — w przypadku owiec i kóz;

3) 30 dni — w przypadku świń.”;

14) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. 1. Posiadacz bydła, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia nr 1760/2000, umieszcza w księdze rejestracji, w rozumieniu art. 7 ust. 1 tiret pierwsze rozporządzenia nr 1760/2000, informacje określone w art. 8 rozporządzenia nr 911/2004.

2. Posiadacz owcy lub kozy, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, umieszcza w księdze rejestracji informacje określone w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004.

3. Posiadacz świni, z wyłączeniem podmiotu prowadzącego rzeźnię, zarobkowy przewóz zwierząt oraz przetrzymującego zwierzęta w miejscach gromadzenia zwierząt albo na wystawach, pokazach lub konkursach, jest obowiązany prowadzić księgę rejestracji, w której umieszcza numer siedziby stada oraz liczbę zwierząt gospodarskich w tej siedzibie.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia:

1) określi:

a) sposób prowadzenia księgi rejestracji,

b) wzór tej księgi prowadzonej w formie papierowej,

c) zakres danych umieszczanych w tej księdze dla świń,

2) może określić szczegółowy zakres danych umieszczanych w księdze rejestracji dla zwierząt gospodarskich innych gatunków niż świnia

— biorąc pod uwagę możliwość ustalania wszelkich przemieszczeń zwierząt gospodarskich oraz mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.”;

15) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. 1. Podmiot przetrzymujący zwierzęta na wystawach, pokazach lub konkursach jest obowiązany do prowadzenia ewidencji zwierząt przywiezionych do tych miejsc, w formie papierowej lub elektronicznej.

2. Posiadacz zwierząt, które mają być przewiezione na wystawę, pokaz lub konkurs albo do miejsca gromadzenia zwierząt:

1) przekazuje podmiotowi prowadzącemu te miejsca:

a) opatrzony podpisem wykaz przewożonych zwierząt zawierający ich numery identyfikacyjne,

b) świadectwa zdrowia tych zwierząt, jeżeli wymóg posiadania takich świadectw jest określony w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

2) udostępnia do wglądu podmiotowi prowadzącemu te miejsca paszporty zwierząt — w przypadku bydła i koniowatych.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, zakres danych w niej umieszczanych, a także wzór tej ewidencji prowadzonej w formie papierowej, mając na względzie potrzebę zapewnienia kontroli przemieszczania zwierząt, ochronę zdrowia ludzi oraz zwierząt, a także obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.”;

16) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. Podmiot prowadzący księgę rejestracji, o której mowa w art. 23, lub ewidencję, o której mowa w art. 24 ust. 1, jest obowiązany przechowywać dane w nich zawarte przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia.”;

17) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:

„Art. 25a. 1. Termin dotyczący przechowywania przez posiadacza owcy lub kozy dokumentu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, wynosi 3 lata od dnia przewozu zwierząt do miejsca przeznaczenia.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, mając na względzie potrzebę zapewnienia kontroli przemieszczania zwierząt, ochronę zdrowia ludzi oraz zwierząt, a także obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.”;

18) w art. 26 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przedłożeniu przez wnioskodawcę wyników badań wykonanych przez niezależne od wnioskodawcy laboratorium stwierdzających, że dostarczany kolczyk będzie spełniał określone przepisami wymagania;”;

19) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. Prezes Agencji niezwłocznie rozwiązuje umowę z dostawcą i skreśla go z listy, o której mowa w art. 26, w przypadku gdy dostawca:

1) zaprzestał dostarczania kolczyków;

2) dostarcza kolczyki, które nie spełniają określonych przepisami wymagań;

3) nie składa do Agencji raportów, o których mowa w art. 27 pkt 2 lit. b.”;

20) w art. 29 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) mają w szczególności prawo do bezpośredniego dostępu do danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, i w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych oraz do dokonywania korekt i uzupełnień w tych rejestrach, a także do wprowadzania do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych informacji o statusie epizootycznym siedzib stad;”;

21) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. 1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej, Agencja oraz podmioty, o których mowa w art. 5, są obowiązane do współpracy w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu.

2. Agencja zapewnia w zakresie nadzoru, o którym mowa w art. 29, oraz współpracy, o której mowa w ust. 1, organom Inspekcji Weterynaryjnej lub osobom upoważnionym przez te organy:

1) dostęp do danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych przez:

a) umożliwienie wglądu do tego rejestru, w tym również za pomocą sieci Internet,

b) udostępnienie elektronicznych nośników informacji,

c) umożliwienie sporządzania wydruków tych danych;

2) dostęp do innych danych Systemu przez:

a) umożliwienie wglądu do dokumentów,

b) przekazywanie na żądanie pisemnych lub ustnych informacji objętych tym Systemem,

c) umożliwienie sporządzania odpisów, wyciągów, kopii lub fotokopii dokumentów;

3) możliwość:

a) wprowadzania do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych informacji o statusie epizootycznym siedzib stad,

b) dokonywania korekt i uzupełnień danych zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, i w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, określi:

1) sposób wykonywania nadzoru, o którym mowa w art. 29,

2) warunki i sposób współpracy, o której mowa w ust. 1,

3) sposób wprowadzania do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych informacji o statusie epizootycznym siedzib stad,

4)  zakres i sposób dokonywania korekt i uzupełnień danych zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, i w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych — mając na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu oraz ochronę zdrowia ludzi i zwierząt.”;

22) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu:

„Art. 32a. 1. Agencja i organy Inspekcji Weterynaryjnej są organami właściwymi do przyjmowania:

1) informacji, o których mowa w art. 5 ust. 5 rozporządzenia nr 21/2004 i art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1760/2000;

2) kopii dokumentu, o którym mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 21/2004.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa współpracuje z Komisją Europejską i właściwymi organami państw członkowskich w zakresie przekazywania informacji, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 1760/2000, art. 4 ust. 8, art. 5 ust. 6 i art. 11 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004 oraz art. 10 rozporządzenia nr 911/2004.

3. Główny Lekarz Weterynarii sporządza i przesyła do Komisji Europejskiej raport, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1082/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie minimalnego poziomu kontroli przeprowadzanych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003, str. 9).”;

23) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kto:

1) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego lub podmiotem prowadzącym zakład przetwórczy, nie zgłasza kierownikowi biura siedziby stada lub miejsca unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych w celu nadania numeru siedziby stada lub numeru miejsca unieszkodliwiania zwłok zwierząt gospodarskich,

2) będąc podmiotem prowadzącym zakład przetwórczy, nie zgłasza faktu unieszkodliwiania zwłok zwierząt gospodarskich kierownikowi biura w terminie 7 dni od dnia jego dokonania,

3) prowadząc wystawy, pokazy lub konkursy albo miejsca gromadzenia zwierząt, przyjmuje zwierzęta bez wykazu lub bez świadectwa zdrowia, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1,

4) będąc posiadaczem paszportu koniowate-go, nie zwraca w terminie 7 dni paszportu koniowatego podmiotowi, o którym mowa w art. 5, w przypadku padnięcia albo uboju koniowatego,

5) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego, nie dokonuje jego oznakowania zgodnie z przepisami Unii Europejskiej i niniejszej ustawy,

6) wbrew obowiązkowi określonemu w ustawie nie niszczy kolczyka lub duplikatu kolczyka zwierzęcia gospodarskiego, które zostało ubite, zabite lub padło, w sposób uniemożliwiający jego powtórne wykorzystanie lub niszczy go bez nadzoru urzędowego lekarza weterynarii,

7) będąc posiadaczem owcy lub kozy, nie zaopatruje jej w dokument, o którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004,

8) będąc posiadaczem bydła albo koniowatego, nie zaopatruje go w paszport,

9) będąc posiadaczem zwierzęcia przywiezionego z państwa członkowskiego albo państwa trzeciego, nie zgłasza kierownikowi biura albo podmiotowi, o którym mowa w art. 5, wwozu zwierzęcia zgodnie z przepisami ustawy,

10) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego, z wyjątkiem podmiotu prowadzącego rzeźnię, zarobkowy przewóz zwierząt oraz przetrzymującego świnie w miejscach gromadzenia zwierząt albo na wystawach, pokazach lub konkursach, nie prowadzi księgi rejestracji lub będąc podmiotem przetrzymującym zwierzęta na wystawach, pokazach lub konkursach, nie prowadzi ewidencji zwierząt przywiezionych do tych miejsc,

11) będąc posiadaczem owcy lub kozy, nie dokonuje spisu owiec i kóz lub nie umieszcza liczby owiec i kóz ustalonej podczas spisu w księdze rejestracji, lub nie przekazuje kierownikowi biura liczby i numerów identyfikacyjnych owiec i kóz ustalonych podczas tego spisu,

12) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego, nie przekazuje Agencji albo organom Inspekcji Weterynaryjnej informacji związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt

— podlega karze nagany albo grzywny.”;

24) użyte w ustawie, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy:

a) „miejsca utylizacji zwłok” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „miejsca unieszkodliwiania zwłok”,

b) „podmiot prowadzący zakład utylizacyjny” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „podmiot prowadzący zakład przetwórczy”.

Art. 2. Do dnia 31 grudnia 2005 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydaje nieodpłatnie posiadaczom bydła, owiec, kóz i świń księgi rejestracji oraz dodatkowe kartki wsadowe do tych ksiąg, według kolejności zgłoszeń.

Art. 3. Przepis art. 32 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie dotyczącym zapewnienia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organom Inspekcji Weterynaryjnej lub osobom upoważnionym przez te organy wglądu, za pomocą sieci Internet, do danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, stosuje się od dnia 1 lipca 2006 r.

Art. 4. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 23 ust. 4, art. 24 ust. 4 oraz art. 32 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ust. 4, art. 24 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2005 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 18 oraz art. 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.