USTAWA z dnia 6 lipca 2007 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Art. 1. Akademii Ekonomicznej w Krakowie nadaje się nazwę „Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.