USTAWA z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271 i Nr 80, poz. 541) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) materiał siewny kategorii kwalifikowany — oznacza materiał siewny wyprodukowany bezpośrednio z materiału siewnego kategorii elitarny i przeznaczony do produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany kolejnych rozmnożeń lub do produkcji innej niż produkcja materiału siewnego;”;

2) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rejestr odmian, zwany dalej „krajowym rejestrem”, prowadzi się dla odmian gatunków określonych w załączniku nr 1, z wyjątkiem odmian użytkowanych w celach ozdobnych,”;

3) w art. 14 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do odmian materiału szkółkarskiego i ziemniaka.”;

4) w art. 16 w ust. 1 uchyla się pkt 9;

5) w art. 18 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 25 lat — w przypadku odmian drzew,”;

6) w art. 48 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Za materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy odmian roślin warzywnych uznaje się materiał siewny uzyskany z materiału siewnego kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany albo kategorii standard odmian wpisanych do krajowego rejestru lub wspólnotowego katalogu.”;

7) art. 48a otrzymuje brzmienie:

Art. 48a. 1. Za materiał siewny kategorii kwalifikowany uznaje się materiał siewny odpowiadający wymaganiom w zakresie wytwarzania i jakości odmian roślin rolniczych zgłoszonych do krajowego rejestru lub do rejestrów państw członkowskich oraz przyjętych do badań, jeżeli materiał ten jest przeznaczony do testów lub doświadczeń polowych prowadzonych w celu uzyskania informacji o wartości gospodarczej odmian.

2. Za materiał siewny kategorii standard uznaje się materiał siewny odpowiadający wymaganiom w zakresie wytwarzania i jakości odmian roślin warzywnych zgłoszonych do krajowego rejestru lub do rejestrów państw członkowskich oraz przyjętych do badań, jeżeli materiał ten jest przeznaczony do testów lub doświadczeń polowych prowadzonych w celu uzyskania praktycznej wiedzy podczas ich uprawy.”;

8) w art. 52 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za pobranie urzędowych prób i dokonanie oceny, o których mowa w art. 51 ust. 1, oraz za dokonanie oceny tożsamości odmianowej, a także terminy i sposób uiszczania tych opłat, biorąc pod uwagę koszty poniesione na dojazd do plantacji lub miejsca pobrania próby, czas potrzebny na dokonanie oceny lub pobranie próby, zużycie materiałów i odczynników stosowanych przy dokonywaniu oceny lub pobieraniu próby, a także gatunek oraz grupę roślin i rodzaj dokonywanej oceny.”;

9) w art. 57:

a) w ust. 1:

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy roślin warzywnych uzyskany z materiału siewnego kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany lub kategorii standard odmian wpisanych do krajowego rejestru lub wspólnotowego katalogu albo skreślonych z krajowego rejestru lub wspólnotowego katalogu;”,

— w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 i 17 w brzmieniu:

„16) materiał siewny cebuli siedmiolatki (czosnek dęty), czosnku pospolitego, karczocha hiszpańskiego (kard), rabarbaru, szalotki, szczypiorku, kukurydzy cukrowej, kukurydzy pękającej, który spełnia wymagania jakościowe dla materiału siewnego kategorii standard roślin warzywnych;

17) materiał siewny wytworzony w ramach tymczasowego eksperymentu.”,

b) ust. 2a i 2b otrzymują brzmienie:

„2a. Wytwarzanie materiału siewnego w ramach tymczasowego eksperymentu wymaga uzyskania pozwolenia.

2b. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 2a, wydaje, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor na wniosek zainteresowanego podmiotu.”;

c) po ust. 2b dodaje się ust. 2c—2h w brzmieniu:

„2c. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 2a, wydaje się, jeżeli tymczasowy eksperyment jest dopuszczony do przeprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2d. W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 2a, określa się rodzaj i zakres tymczasowego eksperymentu.

2e. Podmiot, który uzyskał pozwolenie, o którym mowa w ust. 2a, jest obowiązany składać wojewódzkiemu inspektorowi informacje o przebiegu tymczasowego eksperymentu.

2f. Tymczasowy eksperyment jest prowadzony zgodnie z warunkami jego przeprowadzania.

2g. Wojewódzki inspektor cofa pozwolenie, o którym mowa w ust. 2a, jeżeli nie są spełniane warunki przeprowadzania tymczasowego eksperymentu.

2h. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, tymczasowe eksperymenty, w ramach których może być wytwarzany materiał siewny, w tym:

1) warunki przeprowadzania tymczasowego eksperymentu lub

2) czas trwania tymczasowego eksperymentu, lub

3) zakres i terminy składania wojewódzkiemu inspektorowi informacji z przebiegu tymczasowego eksperymentu przez podmiot, który uzyskał pozwolenie, o którym mowa w ust. 2a, lub

4) zakres kontroli przeprowadzania tymczasowego eksperymentu, lub

5) dodatkowe informacje umieszczane na etykietach, w które zaopatruje się materiał siewny wytworzony w ramach tymczasowego eksperymentu

— uwzględniając przepisy Unii Europejskiej dotyczące tymczasowych eksperymentów w zakresie wytwarzania, oceny i obrotu materiałem siewnym.”;

10) po art. 57 dodaje się art. 57a w brzmieniu:

Art. 57a. 1. Wprowadzenie do obrotu materiału siewnego przeznaczonego do testów lub doświadczeń polowych odmian roślin rolniczych, zgłoszonych do krajowego rejestru i przyjętych do badań, wymaga zgody dyrektora Centralnego Ośrodka.

2. Wprowadzenie do obrotu materiału siewnego przeznaczonego do testów lub doświadczeń polowych odmian roślin warzywnych, zgłoszonych do krajowego rejestru lub odpowiednich rejestrów państw członkowskich oraz przyjętych do badań, wymaga zgody odpowiednio dyrektora Centralnego Ośrodka albo właściwego urzędu państwa członkowskiego.

3. Decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmiany przeznaczonej do testów lub doświadczeń polowych dyrektor Centralnego Ośrodka wydaje na wniosek zainteresowanego hodowcy lub upoważnionej przez niego osoby, która będzie prowadziła obrót materiałem siewnym odmiany przyjętej do badań.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania hodowcy albo nazwę i adres jego siedziby;

2) imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania osoby upoważnionej przez hodowcę albo nazwę i adres jej siedziby — w przypadku gdy wniosku nie składa hodowca;

3) nazwę rodzaju lub gatunku rośliny w języku polskim i po łacinie oraz:

a) w przypadku roślin rolniczych:

— opis odmiany,

— powierzchnię plantacji i przewidywany zbiór materiału siewnego, który będzie przeznaczony do testów lub doświadczeń polowych.

— państwo członkowskie, w którym będą przeprowadzane testy lub doświadczenia polowe,

— miejsce prowadzenia zachowania odmiany,

b) w przypadku roślin warzywnych:

— opis odmiany,

— miejsce prowadzenia zachowania odmiany,

— potwierdzenie przyjęcia odmiany do badań przez właściwy urząd państwa członkowskiego, w przypadku zgłoszenia odmiany w tym państwie.

5. Dyrektor Centralnego Ośrodka, w drodze decyzji, wydaje zgodę na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmiany przeznaczonej do testów lub doświadczeń polowych:

1) roślin rolniczych, jeżeli jest uzasadnione uzyskanie informacji o wartości gospodarczej odmiany;

2) roślin warzywnych, jeżeli jest uzasadnione uzyskanie praktycznej wiedzy podczas uprawy odmiany.

6. W decyzji, o której mowa w ust. 5, określa się:

1) nazwę gatunku;

2) nazwę odmiany;

3) okres, na jaki została wydana zgoda na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmiany przeznaczonej do testów lub doświadczeń polowych — jednak nie dłuższy niż rok;

4) nazwę państwa, w którym będą przeprowadzane testy lub doświadczenia polowe — w przypadku roślin rolniczych;

5) powierzchnię plantacji oraz ilość materiału siewnego odmiany, jaka może być wprowadzona do obrotu z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych — w przypadku roślin rolniczych.

7. Wnioskodawca jest obowiązany informować dyrektora Centralnego Ośrodka o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego wymienionego w art. 57 ust. 1 pkt 15 w okresie, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia tego materiału do obrotu.

8. Ilość materiału siewnego odmiany rośliny rolniczej, na którą została wydana zgoda na wprowadzenie do obrotu nie może przekraczać wartości procentowych materiału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie do zasiewów w państwie członkowskim, w którym będą przeprowadzane testy lub doświadczenia polowe dla:

1) pszenicy twardej — 0,05 %;

2) bobiku, grochu siewnego, jęczmienia, owsa, pszenicy zwyczajnej — 0,3 %;

3) pozostałych gatunków — 0,1 %.

9. Jeżeli ilości określone w ust. 8 nie wystarczają do obsiania 10 ha, dyrektor Centralnego Ośrodka, w drodze decyzji, wydaje zgodę na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego w ilości niezbędnej do obsiania powierzchni nieprzekraczającej 10 ha.

10. Zainteresowany podmiot może złożyć wniosek o przedłużenie okresu, na który została wydana decyzja, o której mowa w ust. 5, jeżeli odmiana nadal jest poddawana badaniom:

1) w przypadku roślin rolniczych — każdorazowo, na okres nie dłuższy niż rok;

2) w przypadku roślin warzywnych — maksymalnie dwukrotnie, na okresy nie dłuższe niż rok.

11. Do wniosku, o którym mowa w ust. 10, dołącza się:

1) kopię pierwszej decyzji;

2) informacje dotyczące opisu, zachowania odmiany, wartości gospodarczej odmiany albo praktycznej wiedzy z jej uprawy uzupełniające informacje zawarte we wniosku, o którym mowa w ust. 3;

3) zaświadczenie wydane przez właściwy urząd państwa członkowskiego potwierdzające, że odmiana nadal jest poddawana badaniom — w przypadku roślin warzywnych.

12. Dyrektor Centralnego Ośrodka, w drodze decyzji:

1) przedłuża okres, na który została wydana decyzja, o której mowa w ust. 5, w przypadku określonym w ust. 10;

2) uchyla zgodę na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmiany przeznaczonej do testów lub doświadczeń polowych, w przypadku gdy:

a) wniosek o wpis odmiany do krajowego rejestru zostanie wycofany.

b) odmówiono wpisania odmiany do krajowego rejestru;

3) stwierdza wygaśnięcie zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmiany przeznaczonej do testów lub doświadczeń polowych, w przypadku gdy odmiana została wpisana do krajowego rejestru.

13. Dyrektor Centralnego Ośrodka informuje Komisję Europejską oraz właściwe urzędy państw członkowskich o przyjętych wnioskach o wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian przeznaczonych do testów lub doświadczeń polowych oraz o wydanych w tym zakresie zgodach.”;

11) w art. 59 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Etykiety i plomby prowadzących obrót mogą być stosowane dla materiału siewnego kategorii standard roślin warzywnych, małych opakowań WE oraz dla materiału siewnego, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 16.”;

12) art. 67 nadaje się brzmienie:

Art. 67. 1. Kto prowadzi obrót materiałem siewnym niezgodnie z warunkami określonymi w art. 57 ust. 1, 1a, 3 i 4 oraz w art. 57a ust. 6 pkt 3, jest obowiązany do wniesienia na rachunek urzędu skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania prowadzącego obrót, opłaty sankcyjnej stanowiącej 300 % kwoty należnej za sprzedany lub dostarczony materiał siewny.

2. Stwierdzenie prowadzenia obrotu materiałem siewnym niezgodnie z warunkami określonymi w art. 57 ust. 1, 1a, 3 i 4 oraz art. 57a ust. 6 pkt 3, ilość sprzedanego lub dostarczonego materiału siewnego oraz wysokość opłaty sankcyjnej, o której mowa w ust. 1, określa, w drodze decyzji wojewódzki inspektor właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania prowadzącego obrót materiałem siewnym.”;

13) w art. 70 w ust. 1:

a) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) nie informuje w wymaganym terminie dyrektora Centralnego Ośrodka o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego, o którym mowa w art. 57a ust. 8.”;

b) dodaje się pkt 24 w brzmieniu:

„24) nie składa w terminie wojewódzkiemu inspektorowi wymaganych informacji o przebiegu tymczasowego eksperymentu lub składa nieprawdziwe informacje”;

14) załączniki do ustawy otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszej ustawy.

Art. 2. Materiał siewny, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 16 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może znajdować się w obrocie do dnia 31 grudnia 2009 r.

Art. 3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 52 ust. 7 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 52 ust. 7 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (poz. 1362)