USTAWA z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1. W ustawie z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154, z 1995 r. Nr 150, poz. 731, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1:

a) w pkt 1 dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) orzeł wojsk specjalnych,”,

b) w pkt 5 dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) flaga wojsk specjalnych.”;

2) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:

Art. 7a. 1. Orłem wojsk specjalnych jest orzeł określony w art. 5, siedzący na tarczy amazonek koloru czarnego.

2. Wzór orła wojsk specjalnych zawiera załącznik nr 3a.”;

3) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wzory flag rodzajów sił zbrojnych zawierają załączniki nr 12—15.”;

4) po załączniku nr 3 dodaje się załącznik nr 3a w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy;

5) dodaje się załącznik nr 15 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do ustawy z dnia 5 marca 2009 r. (poz. 588)