USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Art. 1. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Do działalności prowadzonej przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej ”Agencją”, w zakresie zadań określonych w przepisach wymienionych w załączniku nie stosuje się przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przepisów o zamówieniach publicznych, z wyłączeniem dysponowania przez Prezesa Agencji środkami Funduszu Promocji Mleczarstwa.”;

2) w art. 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Agencji dokonuje, w drodze decyzji, wpisu do rejestru podmiotów po stwierdzeniu, że wnioskodawca:

1) dysponuje systemem informatycznym, zapewniającym prawidłowe prowadzenie ewidencji i przekazywanie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2-6, albo posiada dostęp do takiego systemu;

2) posiada pomieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których będą przechowywane dokumenty związane z ewidencją, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2;

3) sprzedaje mleko wyłącznie podmiotowi skupującemu wpisanemu do rejestru podmiotów – w przypadku sprzedaży mleka do innego podmiotu skupującego.”,

b) w ust. 3 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) wskazanie miejsca przechowywania dokumentów związanych z ewidencją, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2.”,

c) w ust. 5 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) oświadczenie, w którym zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji oraz do przekazywania informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2-6.”;

3) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. Prezes Agencji wykreśla, w drodze decyzji, podmiot skupujący z rejestru podmiotów, jeżeli podmiot ten:

1) przestał prowadzić działalność w zakresie skupu mleka;

2) przestał spełniać wymagania określone w art. 4 ust. 2;

3) nie uczestniczy w systemie badań zawartości tłuszczu w mleku w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 2;

4) trzykrotnie, w danym roku kwotowym, nie spełnił obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lub 4;

5) pomimo wezwania, o którym mowa w art. 10a ust. 1, nie przekazał informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5.”;

4) w art. 9:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmiot skupujący informuje, na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję, Prezesa Agencji o zmianie danych, o których mowa w art. 4 ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 i 5-7, podmiot skupujący jest obowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających zaistniałe zmiany.”;

5) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Podmiot skupujący jest obowiązany do:

1) skupu mleka wyłącznie od producentów posiadających indywidualne ilości referencyjne dla dostaw, zwanych dalej ”dostawcami hurtowymi”;

2) prowadzenia ewidencji dostawców hurtowych, dostarczających mleko do tego podmiotu, zawierającej:

a) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres dostawcy hurtowego,

b) miejsce położenia gospodarstwa dostawcy hurtowego,

c) informacje o:

– przysługujących dostawcom hurtowym indywidualnych ilościach referencyjnych, z uwzględnieniem zmian tych ilości związanych ze zbyciem, oddaniem w używanie, konwersją, dziedziczeniem lub zwiększeniem tych ilości w związku z przyznaniem indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej, zwanych dalej ”indywidualnymi ilościami referencyjnymi przysługującymi na dany dzień roku”,

– ilości mleka dostarczonego przez poszczególnych dostawców hurtowych, z podaniem średniej ważonej zawartości tłuszczu w tym mleku, wyrażonej w gramach na kilogram mleka, oraz ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu,

– terminie rozpoczęcia albo zaprzestania przez dostawcę hurtowego dostaw mleka do podmiotu skupującego,

– pobranych od poszczególnych dostawców hurtowych i przekazanych na rachunek bankowy właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji zaliczkach na poczet opłaty, o których mowa w art. 33,

– rozliczeniach z tytułu opłat, o których mowa w art. 33;

3) przekazywania do dyrektora oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, informacji, o których mowa w pkt 2 lit. c tiret pierwsze-tiret czwarte, za poprzedni miesiąc;

4) przekazywania dostawcy hurtowemu, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, informacji za poprzedni miesiąc o:

a) wielkości indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień danego miesiąca,

b) referencyjnej zawartości tłuszczu w mleku objętym indywidualną ilością referencyjną przysługującą na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień danego miesiąca,

c) ilości mleka dostarczonego podmiotowi skupującemu w danym miesiącu przez dostawcę hurtowego,

d) średniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku dostarczonym podmiotowi skupującemu w danym miesiącu przez dostawcę hurtowego,

e) ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości

tłuszczu dostarczonego podmiotowi skupującemu w danym miesiącu przez dostawcę hurtowego,

f) ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu dostarczonego podmiotowi skupującemu przez dostawcę hurtowego od początku danego roku kwotowego,

g) ilości mleka o referencyjnej zawartości tłuszczu pozostałej do wykorzystania do końca danego roku kwotowego przez dostawcę hurtowego w ramach indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej na dany dzień roku zadeklarowanej w celu dostarczenia do danego podmiotu skupującego;

5) przekazywania do dyrektora oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego, w terminie do dnia 14 maja, informacji za poprzedni rok kwotowy dotyczących:

a) ilości mleka dostarczonego w danym roku kwotowym przez poszczególnych dostawców hurtowych,

b) średniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku dostarczonym w danym roku kwotowym przez poszczególnych dostawców hurtowych,

c) ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, dostarczonego w danym roku kwotowym przez poszczególnych dostawców hurtowych,

d) pobranych i przekazanych na rachunek bankowy właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji zaliczkach na poczet opłaty, o których mowa w art. 33;

6) przekazywania dostawcy hurtowemu, w terminie do dnia 14 maja, informacji za poprzedni rok kwotowy dotyczących:

a) ilości mleka dostarczonego w danym roku kwotowym przez dostawcę hurtowego,

b) średniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku dostarczonym w danym roku kwotowym przez dostawcę hurtowego,

c) łącznej ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, dostarczonego w danym roku kwotowym przez dostawcę hurtowego.

d) pobranych i przekazanych na rachunek bankowy właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji zaliczkach na poczet opłaty, o których mowa w art. 33.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6, mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego przekazywania informacji o stopniu wykorzystania przez dostawców hurtowych indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku.”;

6) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

„Art. 10a. 1.W przypadku nieprzekazania przez podmiot skupujący do dnia 14 maja informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5, dyrektor oddziału terenowego Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego, wzywa podmiot skupujący do spełnienia tego obowiązku.

2. Podmiot skupujący, który nie przekazał informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5, pomimo wezwania go do tego, zostaje wykreślony z rejestru po upływie 30 dni od dnia wezwania, jednak nie wcześniej niż dnia 1 lipca.”;

7) w art. 11:

a) ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Rejestr zawiera informacje dotyczące ilości:

1) mleka i przetworów mlecznych wyprodukowanych w gospodarstwie;

2) mleka i przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu;

3) mleka i przetworów mlecznych wykorzystanych w gospodarstwie na własne potrzeby;

4) mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia.

3. Dostawca bezpośredni jest obowiązany do przekazywania do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji, w terminie do dnia 14 maja, informacji za poprzedni rok kwotowy o ilości:

1) mleka i przetworów mlecznych wyprodukowanych w gospodarstwie;

2) mleka i przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu;

3) mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia.

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1, oraz wzór formularza do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3, mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego przekazywania informacji o wykorzystaniu przez dostawców bezpośrednich indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku według stanu na ostatni dzień roku kwotowego.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, współczynniki równoważności określające ilości mleka wykorzystywanego do wyprodukowania niektórych przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu przez dostawców bezpośrednich oraz zakres zawartości tłuszczu w śmietance wyprodukowanej i wprowadzonej do obrotu przez tych dostawców, mając na względzie prawidłowe rozliczenie dostawców bezpośrednich z indywidualnej ilości referencyjnej oraz przepisy Unii Europejskiej w zakresie równoważności.”;

8) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. 1. W przypadku nieprzekazania przez dostawcę bezpośredniego do dnia 14 maja informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji wzywa dostawcę bezpośredniego do spełnienia tego obowiązku.

2. Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji po upływie 30 dni od dnia wezwania, jednak nie wcześniej niż dnia 1 lipca, cofa, w drodze decyzji, przyznaną indywidualną ilość referencyjną, jeżeli dostawca bezpośredni nie przekazał informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3, pomimo wezwania go do tego.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.”;

9) w art. 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji prowadzi rejestr producentów.”,

b) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) informacje o wielkości indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących producentom na dzień 1 kwietnia oraz na dzień 31 marca danego roku kwotowego;”,

c) w ust. 4:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dyrektor, o którym mowa w ust. 1, gromadzi dokumenty:”.

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) o których mowa w art. 22, art. 22a, art. 27 ust. 2 i art. 28 ust. 3;”,

d) ust. 5-8 otrzymują brzmienie:

„5. Producent informuje, w formie pisemnej, właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji, o zmianie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 i 7, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, oraz dostarcza dokumenty potwierdzające zaistniałe zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4.

6. W przypadku zmiany podmiotu skupującego dostawca hurtowy jest obowiązany niezwłocznie powiadomić, na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję, właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji, o wyborze podmiotu skupującego oraz o ilości mleka, jaką zamierza dostarczyć do tego podmiotu.

7. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego:

1) przekazuje podmiotowi skupującemu informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 6;

2) informuje nowy podmiot skupujący o stopniu wykorzystania przez dostawcę hurtowego indywidualnej ilości referencyjnej – w przypadku zmiany przez dostawcę hurtowego podmiotu skupującego.

8. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 6, oraz informację, o której mowa w ust. 7 pkt 2, dyrektor oddziału terenowego Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego, przekazuje dwa razy w miesiącu według stanu na 15 dzień oraz na ostatni dzień każdego miesiąca.”,

e) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Zmiana podmiotu skupującego może nastąpić nie później niż do końca lutego danego roku kwotowego.”;

10) w art. 14 w ust. 2 uchyla się pkt 2;

11) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Decyzję w sprawie przyznania indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy wydaje, na wniosek producenta, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji.”,

b) w ust. 3 pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7) numer rachunku bankowego wnioskodawcy;

8) numer rejestracyjny nadany przez Agencję.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Producent, który otrzymał indywidualną ilość referencyjną przyznaną z krajowej rezerwy, w okresie 2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, nie może dokonać zbycia oraz oddać w używanie części lub całości indywidualnej ilości referencyjnej.”,

d) uchyla się ust. 6;

12)  art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. 1. W przypadku producenta rozwijającego produkcję mleka warunkiem przydziału indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy w danym roku kwotowym jest zwiększenie sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w stosunku do indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej własność producenta w dniu 31 marca roku kwotowego poprzedzającego rok kwotowy, w którym złożono wniosek, o którym mowa w art. 15 ust. 1.

2. Zwiększenie sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych producent dokumentuje fakturami lub innymi dokumentami potwierdzającymi sprzedaż mleka lub przetworów mlecznych za okres conajmniej 3 kolejnych miesięcy danego roku kwotowego poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek, o którym mowa w art. 15 ust. 1.

3. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2, producent rozwijający produkcję mleka dołącza do wniosku, o którym mowa w art. 15 ust. 1.

4. Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji, na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2, określa szacowaną średnioroczną sprzedaż mleka lub przetworów mlecznych w danym roku kwotowym.

5. Szacowana średnioroczna sprzedaż mleka lub przetworów mlecznych stanowi iloczyn średniej miesięcznej sprzedaży w okresie, o którym mowa w ust. 2, oraz 12 miesięcy.

6. Wysokość indywidualnej ilości referencyjnej przyznanej z krajowej rezerwy ustala się jako różnicę pomiędzy wielkością szacowanej średniorocznej sprzedaży, określoną zgodnie z ust. 5, a wielkością indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej własność producenta w dniu wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1.”;

13) art. 17 i 18 otrzymują brzmienie:

„Art. 17. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, wysokość krajowej rezerwy z podziałem na krajową rezerwę dla dostawców hurtowych i krajową rezerwę dla dostawców bezpośrednich, mając na względzie właściwe wykorzystanie krajowej ilości referencyjnej oraz restrukturyzację sektora mleczarskiego.

Art. 18. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wielkość zwiększenia sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych przez dostawców hurtowych i dostawców bezpośrednich, na podstawie której są przyznawane indywidualne ilości referencyjne z krajowej rezerwy, mając na względzie restrukturyzację sektora mleczarskiego, produkcję mleka w poszczególnych regionach kraju oraz wysokość krajowej rezerwy dla dostawców hurtowych i krajowej rezerwy dla dostawców bezpośrednich.”;

14) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Art. 20. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1 załącznika, minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej informacji określonych w tym rozporządzeniu.”;

15) w art. 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Badania zawartości tłuszczu w mleku uwzględnianej przy rozliczaniu wykorzystania indywidualnych ilości referencyjnych wykonują laboratoria, które w ramach systemu badań zawartości tłuszczu w mleku:

1) uczestniczą w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych prowadzonych przez jedną spośród jednostek organizacyjnych określonych na podstawie ust. 2 przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, zwaną dalej ”laboratorium referencyjnym”;

2) stosują do sprawdzania metod badawczych próby wzorcowe przygotowane przez wybrane laboratorium referencyjne.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Laboratoria wykonujące badania zawartości tłuszczu w mleku są obowiązane dokonać wyboru jednego spośród laboratoriów referencyjnych określonych na podstawie ust. 2.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, laboratoria referencyjne do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz sposób funkcjonowania systemu badania zawartości tłuszczu w mleku, mając na względzie konieczność zapewnienia wiarygodnych wyników badań.”;

16) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. 1. Prawo do indywidualnej ilości referencyjnej lub jej części może być zbywane wyłącznie producentowi, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, która dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia, w drodze decyzji, przez właściwego miejscowo dla zbywcy dyrektora oddziału terenowego Agencji.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek stron umowy składany do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres każdej ze stron umowy;

2) numer identyfikacyjny z krajowego systemu ewidencji producentów, nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności każdej ze stron umowy;

3) numer rejestracyjny każdej ze stron umowy nadany przez Agencję, o ile został nadany;

4) numer rachunku bankowego każdej ze stron umowy;

5) informację o miejscu położenia gospodarstwa każdej ze stron umowy;

6) wskazanie podmiotu skupującego, do którego strony umowy dostarczają lub zamierzają dostarczać mleko;

7) datę podpisania umowy;

8) dane o wielkości indywidualnej ilości referencyjnej będącej przedmiotem umowy, z podaniem referencyjnej zawartości tłuszczu;

9) informację o ilości mleka wprowadzonego do obrotu lub mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu według stanu na dzień podpisania umowy, zgodnie z informacją zawartą w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

10) informację o wysokości indywidualnej ilości referencyjnej pozostałej do wykorzystania, zgodnie z informacją zawartą w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 1.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta do końca lutego danego roku kwotowego między producentami posiadającymi gospodarstwa na terenie tego samego oddziału terenowego Agencji.

6. Przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 1, może być tylko niewykorzystana w danym roku kwotowym indywidualna ilość referencyjna.

7. Zbywca prawa do indywidualnej ilości referencyjnej lub jej części, będący dostawcą hurtowym, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przedkłada kopię tej umowy podmiotowi skupującemu.

8. Po otrzymaniu kopii umowy podmiot skupujący jest obowiązany do wystawienia zbywcy, o którym mowa w ust. 7, zaświadczenia o stopniu wykorzystania indywidualnej ilości referencyjnej zadeklarowanej w celu dostarczenia do tego podmiotu skupującego, według stanu na dzień zawarcia umowy.

9. W przypadku gdy przedmiotem zbycia jest cała niewykorzystana indywidualna ilość referencyjna, podmiot skupujący nalicza i pobiera zaliczki, o których mowa w art. 33 ust. 2, od zbywcy, o którym mowa w ust. 7, za każdy kilogram mleka dostarczonego do tego podmiotu skupującego od dnia zawarcia umowy.

10. Zbywca będący dostawcą hurtowym niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8, jest obowiązany do dostarczenia go wraz z kopią umowy, o której mowa w ust. 1, oraz wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, właściwemu miejscowo dyrektorowi oddziału terenowego Agencji.

11. Zbywca będący dostawcą bezpośrednim niezwłocznie po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do dostarczenia jej kopii wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, właściwemu miejscowo dyrektorowi oddziału terenowego Agencji.

12. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1,5% indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej przedmiot umowy, po zaokrągleniu do liczby całkowitej, jednak w ilości nie mniejszej niż jeden kilogram, przechodzi do krajowej rezerwy.

13. Zbywca prawa do indywidualnej ilości referencyjnej lub jej części nie może otrzymać indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy przed upływem 5 lat od dnia zbycia.

14. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do umowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy sprzedaży.”;

17) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:

„Art. 22a. 1. Część indywidualnej ilości referencyjnej, a w przypadkach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 2 załącznika, indywidualna ilość referencyjna, może zostać oddana w używanie wyłącznie producentowi, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, która dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia, w drodze decyzji, właściwego miejscowo dla oddającego w używanie dyrektora oddziału terenowego Agencji.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek stron umowy składany do właściwego miejscowo dla oddającego w używanie dyrektora oddziału terenowego Agencji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera informacje określone w art. 22 ust. 3 oraz jest składany na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta na dany rok kwotowy do dnia 31 stycznia danego roku kwotowego wyłącznie między:

1) dostawcami hurtowymi posiadającymi gospodarstwa na terenie tego samego oddziału terenowego Agencji albo

2) dostawcami bezpośrednimi posiadającymi gospodarstwa na terenie tego samego oddziału terenowego Agencji, albo

3) dostawcą hurtowym i dostawcą bezpośrednim posiadającymi gospodarstwa na terenie tego samego oddziału terenowego Agencji.

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, nie podlega wypowiedzeniu i rozwiązaniu.

6. Indywidualna ilość referencyjna lub jej część może zostać oddana w używanie nie dłużej niż przez trzy kolejne lata kwotowe.

7. Przepisy art. 22 ust. 6-11 stosuje się odpowiednio do umowy, o której mowa w ust. 1.

8. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do umowy, o której mowa w ust. 1,

stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy dzierżawy.”;

18) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. 1. Na podstawie dokumentów dostarczonych przez zbywcę lub oddającego w używanie, o których mowa w art. 22 lub art. 22a, wfaściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje decyzję, w której zatwierdza umowę oraz stwierdza wielkość indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej każdej ze stron umowy, oraz powiadamia o wydanej decyzji podmioty skupujące właściwe dla stron umowy.

2. W przypadku gdy:

1) warunki określone w art. 22 ust. 1-6 lub art. 22a ust. 1-6 nie zostały spełnione lub

2) producent, który otrzymał indywidualną ilość referencyjną z krajowej rezerwy, zawarł umowę zbycia indywidualnej ilości referencyjnej lub jej części przed upływem dwóch lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu mu indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy

– właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje decyzję, w której odmawia zatwierdzenia umowy.

3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.”;

19) w art. 24:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przedmiotem konwersji może być tylko niewykorzystana w danym roku kwotowym indywidualna ilość referencyjna.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Konwersji dokonuje się na wniosek:

1) właściciela indywidualnej ilości referencyjnej – w przypadku konwersji stałej,

2) właściciela lub posiadacza zależnego indywidualnej ilości referencyjnej – w przypadku konwersji tymczasowej

– składany do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji.”,

c) w ust. 3:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) numer rachunku bankowego producenta;”.

– w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) numer rejestracyjny nadany przez Agencję;

10) uzasadnienie wniosku.”,

d) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się do dnia 31 grudnia danego roku kwotowego.

6. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji zmienia, w drodze decyzji, przysługującą indywidualną ilość referencyjną.”,

e) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku gdy wielkość indywidualnej ilości referencyjnej określona w decyzji, o której mowa w ust. 6, ulegnie zmianie po dokonaniu rozliczenia wykorzystania przez dostawców indywidualnych ilości referencyjnych, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji zmienia, w drodze decyzji, wielkość indywidualnej ilości referencyjnej.”;

20) uchyla się art. 25 ;

21) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. Prawo do indywidualnej ilości referencyjnej podlega dziedziczeniu, z tym że dziedziczy je osoba lub osoby, które odziedziczyły gospodarstwo i które będą kontynuowały produkcję mleka. Jeżeli spadek przypada gminie albo Skarbowi Państwa, indywidualna ilość referencyjna przechodzi do krajowej rezerwy.”;

22) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.W przypadku gdy gospodarstwo dziedziczy więcej niż jedna osoba, w okresie od dnia otwarcia spadku do dnia złożenia dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania spadkobiercy, kopii umowy o dziale spadku albo kopii postanowienia sądu o dziale spadku, uprawnienia spadkobierców do indywidualnej ilości referencyjnej, z wyłączeniem możliwości zbycia, oddania w używanie lub konwersji wykonuje upoważniony przez nich spadkobierca.”;

23) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1. Następca prawny osoby prawnej będącej producentem informuje właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji o nabyciu prawa do indywidualnej ilości referencyjnej i przedkłada kopię dokumentu potwierdzającego nabycie w terminie 7 dni od dnia nabycia tego prawa.

2. Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji na podstawie kopii dokumentu, o której mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do rejestru producentów o przejściu prawa do indywidualnej ilości referencyjnej na następcę prawnego, o którym mowa w ust. 1.”;

24) w art. 30 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Nabywca albo dzierżawca lub inny posiadacz zależny gospodarstwa przesyła właściwemu miejscowo dyrektorowi oddziału terenowego Agencji wypis aktu notarialnego albo kopię zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji na podstawie wypisu aktu notarialnego albo kopii zawartej umowy dokonuje wpisu do rejestru producentów o przejściu prawa do indywidualnej ilości referencyjnej na nabywcę, dzierżawcę lub innego posiadacza zależnego gospodarstwa.”;

25) art. 31-33 otrzymują brzmienie:

„Art. 31. 1.W przypadku gdy producent przestał spełniać warunki określone w art. 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącznika, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, indywidualną ilość referencyjną stanowiącą własność producenta.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek producenta składany do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres;

2) numer rejestracyjny nadany przez Agencję;

3) numer rachunku bankowego wnioskodawcy;

4) uzasadnienie wniosku.

4. Decyzja w sprawie ponownego przyznania indywidualnej ilości referencyjnej producentowi, o którym mowa w ust. 1, jest wydawana na jego wniosek składany do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

1) informacje określone w art. 15 ust. 3;

2) numer decyzji w sprawie cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się najpóźniej do dnia 31 grudnia drugiego roku kwotowego następującego po roku kwotowym, w którym przestał spełniać warunki określone w art. 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącznika.

7. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4, składa się na formularzach opracowanych i udostępnianych przez Agencję.

Art. 32. 1. W przypadku wprowadzenia przez producenta do obrotu w roku kwotowym mleka lub przetworów mlecznych w ilości mniejszej niż 70 % przyznanej mu indywidualnej ilości referencyjnej właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji zmniejsza, w drodze decyzji, indywidualną ilość referencyjną o jej niewykorzystaną część.

2. W przypadku gdy producent nie wprowadził do obrotu w roku kwotowym mleka lub przetworów mlecznych w ramach przyznanej indywidualnej ilości referencyjnej, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, przyznaną indywidualną ilość referencyjną.

3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

4. W przypadku wydania decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, producent nie może ubiegać się o przyznanie indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy w okresie dwóch lat od dnia wydania decyzji.

Art. 33. 1. W przypadku przekroczenia krajowej ilości referencyjnej przeznaczonej dla dostawców hurtowych albo dla dostawców bezpośrednich producent, który w roku kwotowym wprowadził do obrotu mleko lub przetwory mleczne w ilości przekraczającej indywidualną ilość referencyjną przysługującą na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, jest obowiązany do uiszczenia opłaty określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 2 załącznika, zwanej dalej ”opłatą”.

2. Na poczet opłaty dostawca hurtowy jest obowiązany do wnoszenia zaliczki w wysokości 20 groszy za każdy kilogram mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, wprowadzony do obrotu w ilości przekraczającej indywidualną ilość referencyjną przysługującą na dany dzień roku, zadeklarowaną w celu dostarczenia podmiotowi skupującemu.

3. Zaliczkę, o której mowa w ust. 2, podmiot skupujący oblicza od dnia przekroczenia przez dostawcę hurtowego indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej na dany dzień roku zadeklarowanej w celu dostarczenia podmiotowi skupującemu oraz potrąca przy zapłacie należności za mleko dostarczone przez dostawcę hurtowego.

4. Podmioty skupujące przekazują kwoty pobranych zaliczek na poczet opłaty, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na wyodrębniony rachunek bankowy oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego.”;

26) w art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W terminie określonym w art. 33 ust. 4 podmioty skupujące są obowiązane przesłać:

1) dostawcom hurtowym – informacje o:

a) ilości mleka dostarczonego przez tych dostawców, przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, w ilości przekraczającej indywidualną ilość referencyjną przysługującą na dany dzień roku,

b) łącznej kwocie potrąconych zaliczek;

2) dyrektorowi oddziału terenowego Agencji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego – zbiorcze zestawienia, które zawierają dane o:

a) łącznej ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, dostarczonego przez poszczególnych dostawców hurtowych w ilości przekraczającej indywidualne ilości referencyjne przysługujące na dany dzień roku,

b) łącznej kwocie potrąconych zaliczek.”;

27) art. 35 otrzymuje brzmienie:

„Art. 35. 1. Prezes Agencji na podstawie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 oraz art. 11 ust. 3, do dnia 15 lipca ustala stopień wykorzystania krajowej ilości referencyjnej i w przypadku jej przekroczenia określa krajowy współczynnik realokacji:

1) dla dostawców hurtowych stanowiący iloraz:

a) sumy niewykorzystanych przez dostawców hurtowych indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, i pozostającej do dyspozycji części krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych,

b) sumy przekroczonych przez dostawców hurtowych indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego;

2) dla dostawców bezpośrednich stanowiący iloraz:

a) sumy niewykorzystanych przez dostawców bezpośrednich indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, i pozostającej do dyspozycji części krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich,

b) sumy przekroczonych przez dostawców bezpośrednich indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego

– i do dnia 31 lipca informuje ministra właściwego do spraw rynków rolnych o stopniu wykorzystania krajowej ilości referencyjnej.

2. Prezes Agencji informuje niezwłocznie o wysokości krajowych współczynników, o których mowa w ust. 1, dyrektorów oddziałów terenowych Agencji.”;

28) w art. 36:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.W odniesieniu do dostawców hurtowych, właściwi miejscowo dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji dokonują do dnia 15 sierpnia na podstawie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5, rozliczenia:

1) wykorzystania indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego;

2) zaliczek na poczet opłaty oraz ustalenia wysokości należnej opłaty, pobieranej od dostawców hurtowych po uwzględnieniu krajowego współczynnika realokacji, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1.

2. Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji, o których mowa w ust. 1, do dnia 15 sierpnia określają, w drodze decyzji, wysokość należnych dopłat albo zwrotów zaliczek.”.

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kwotę z tytułu zwrotu zaliczek, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub ich części, o której mowa w ust. 3 pkt 2:

1) dyrektor oddziału terenowego Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego, przekazuje na rachunek bankowy podmiotu skupującego w terminie do dnia 15 sierpnia;

2) podmiot skupujący przekazuje dostawcom hurtowym w terminie do dnia 1 września.”;

29) art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art. 37. 1. W odniesieniu do dostawców bezpośrednich, właściwi miejscowo dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji, na podstawie informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3, dokonują rozliczenia wykorzystania indywidualnych ilości referencyjnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, i do dnia 15 sierpnia dokonują, w drodze decyzji, ustalenia wysokości należnej opłaty, po uwzględnieniu krajowego współczynnika realokacji, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2.

2. Dostawca bezpośredni jest obowiązany wpłacić należną opłatę na rachunek bankowy właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji w terminie do dnia 31 sierpnia.”;

30) uchyla się art. 39 ;

31) po art. 41 dodaje się art. 41a w brzmieniu:

„Art. 41a. 1. Prezes Agencji do dnia 30 czerwca ustala średnią ważoną referencyjnych zawartości tłuszczu dla poprzedniego roku kwotowego.

2. W przypadku gdy różnica pomiędzy średnią ważoną referencyjnych zawartości tłuszczu, o której mowa w ust. 1, a krajową referencyjną zawartością tłuszczu jest większa niż 0,1 g na kg. Prezes Agencji ustala współczynnik redukcji indywidualnych referencyjnych zawartości tłuszczu.

3. Właściwi miejscowo dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji, w drodze decyzji, zmieniają referencyjne zawartości tłuszczu dla poszczególnych dostawców hurtowych.

4. Od decyzji, o których mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.”;

32) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

„Zakup interwencyjny i sprzedaż interwencyjna, dopłaty do przechowywania, przetwórstwa i konsumpcji przetworów mlecznych oraz wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie kazeiny i kazeinia-nów do produkcji serów”;

33) w art. 42:

a) w pkt 2 lit. f oraz g otrzymują brzmienie:

„f) zakupu masła przez żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizacje pozarządowe prowadzące ośrodki wsparcia, stołówki i jadłodajnie dla ubogich, schroniska i noclegownie dla bezdomnych, nieuzy-skujące dochodów z prowadzonej działalności,

g) spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych”,

b) w pkt 2 w zdaniu końcowym kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) wydawania zezwoleń na wykorzystywanie kazeiny i kazeinianów do produkcji serów.”;

34) po art. 42 dodaje się art. 42a i 42b w brzmieniu:

„Art. 42a. Rada Ministrów określa corocznie, do dnia 15 czerwca na kolejny rok szkolny, w drodze rozporządzenia, maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w ramach dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, mając na uwadze krajowe ceny mleka i przetworów mlecznych oraz wysokość dopłat określonych przez Komisję Europejską.

Art. 42b. Producenci serów o kodzie CN 0406 są obowiązani do zarejestrowania się w centralnym rejestrze przedsiębiorców, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115).”;

35) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. 1. W zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 3-13 załącznika, Prezes Agencji:

1) realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 1 i pkt 2 lit. a-e, wydaje świadectwa autoryzacji:

a) zakładów produkcyjnych,

b) chłodni,

c) magazynów,

d) zakładów konfekcjonujących;

2) realizując dopłaty do zakupu masła, prowadzi rejestr dostawców masła oraz podmiotów wymienionych w art. 42 pkt 2 lit. f.

2. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 13 załącznika, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji, realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, prowadzi rejestr podmiotów ubiegających się o dopłaty.

3. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 14 załącznika. Prezes Agencji, realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 3, wydaje producentom serów, na ich wniosek, zezwolenia na wykorzystywanie kazeiny i kazeinianów do produkcji serów.

4. W przypadku wykorzystywania przez producentów kazeiny i kazeinianów do produkcji serów bez zezwolenia, o którym mowa w art. 42 pkt 3, lub wykorzystywania kazeiny i kazeinianów do produkcji serów w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 15 załącznika, producent jest obowiązany do wniesienia kwoty pieniężnej w wysokości określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 15 załącznika, na wyodrębniony rachunek bankowy Agencji.

5. Wnioski o wydanie świadectw autoryzacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz wnioski o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 3, składa się do Prezesa Agencji.

6. Wnioski o wpis do rejestrów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, składa się do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji.

7. Wnioski, o których mowa w ust. 3, 5 i 6, zawierają:

1) nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) adres wnioskodawcy;

3) adres zakładu produkcyjnego, chłodni, magazynu lub zakładu konfekcjonującego;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany;

5) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość – w przypadku osób fizycznych;

6) numer rejestracyjny nadany przez Agencję, o ile został nadany;

7) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy;

8) numery linii produkcyjnych, w przypadku gdy wniosek dotyczy wydania świadectwa autoryzacji zakładów produkcyjnych;

9) weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu, w przypadku gdy wniosek dotyczy wydania świadectwa autoryzacji zakładów produkcyjnych występujących o dopłaty, o których mowa w art. 42 pkt 1 i pkt 2 lit. a;

10) informacje o rodzaju sera, do którego zostanie dodana kazeina i kazeiniany, w przypadku gdy wniosek dotyczy wydania zezwolenia na wykorzystywanie kazeiny i kazeinianów do produkcji serów, o którym mowa w art. 42 pkt 3;

11) dane o przedmiocie działania wnioskodawcy, w przypadku gdy wniosek dotyczy wpisu do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g.

8. Wnioski, o których mowa w ust. 3, 5 i 6, składa się na formularzach opracowanych i udostępnianych przez Agencję.”;

36) w art. 46 uchyla się ust. 2;

37) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. Do przeprowadzania przez Agencję czynności sprawdzających dostawców hurtowych, dostawców bezpośrednich i podmiotów skupujących, podmiotów wymienionych w art. 42b i art. 43 w zakresie wykonywania przez te podmioty obowiązków związanych z kwotowaniem produkcji mleka, zakupem interwencyjnym i sprzedażą interwencyjną, dopłatami do przechowywania, przetwórstwa i konsumpcji przetworów mlecznych oraz wykorzystywaniem kazeiny i kazeinianów do produkcji serów, w ramach realizacji zadań określonych ustawą, stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.”;

38) w art. 52:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podmioty skupujące są obowiązane do wpłat na Fundusz Promocji Mleczarstwa w wysokości 0,1 grosza od każdego skupionego przez nie kilograma mleka.”.

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wpłaty są naliczane kwartalnie na podstawie decyzji wydawanej przez Prezesa Agencji na podstawie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c tiret drugie, i przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu Promocji Mleczarstwa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.”;

39) art. 53 i 54 otrzymują brzmienie:

„Art. 53. 1. Kto:

1) dostarcza mleko podmiotowi skupującemu niewpisanemu do rejestru podmiotów,

2) nie prowadzi rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1

– podlega karze grzywny.

2. W sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, orzeka się na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Art. 54. 1.Kto:

1) wykonuje działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1, po dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów skupujących mleko do dnia dokonania przez Prezesa Agencji, w drodze decyzji, wpisu do tego rejestru, podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn wyrażonej w kilogramach 0,03 ilości mleka skupionego w okresie wykonywania tej działalności oraz wysokości opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 1, obowiązującej w tym okresie;

2) wykonuje działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1, i nie złożył wniosku o wpis do rejestru podmiotów skupujących mleko, podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn wyrażonej w kilogramach 0,06 ilości mleka skupionego w okresie wykonywania tej działalności oraz wysokości opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 1, obowiązującej w tym okresie;

3) nie prześle do dnia 14 maja informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5, podlega karze pieniężnej w wysokości określonej na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika;

4) podaje w informacjach, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5, ilość mleka dostarczonego do podmiotu skupującego inną niż ilość, która została przez niego faktycznie skupiona, podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 1, obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, różnicy wyrażonej w kilogramach ilości mleka faktycznie skupionego i ilości mleka podanej w informacji oraz

a) 0,01 –w przypadku gdy podmiot skupujący w terminie od dnia 15 maja do dnia 30 czerwca prześle informację korygującą,

b) 0,05 – w przypadku gdy podmiot skupujący nie prześle informacji korygującej w terminie, o którym mowa w lit. a;

5) nie prześle do dnia 14 maja informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3, podlega karze pieniężnej w wysokości określonej na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika;

6) podaje w informacjach, o których mowa w art. 11 ust. 3, ilość mleka lub przetworów mlecznych inną niż ilość, która została przez niego faktycznie wprowadzona do obrotu, podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 1, obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, różnicy wyrażonej w kilogramach ilości mleka faktycznie wprowadzonego do obrotu i ilości podanej w informacji oraz:

a) 0,01 – w przypadku gdy dostawca bezpośredni w terminie od dnia 15 maja do dnia 30 czerwca prześle informację korygującą,

b) 0,05 – w przypadku gdy dostawca bezpośredni nie prześle informacji korygującej w terminie, o którym mowa w lit. a;

7) skupuje mleko od producentów nie-posiadających indywidualnych ilości referencyjnych, podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn wyrażonej w kilogramach ilości skupionego mleka od tych producentów oraz wysokości opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 1, obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej.

2. Karę pieniężną wymierza, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw rynków rolnych.”;

40) w art. 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Od nieuiszczonej w terminie kary pieniężnej, o której mowa w art. 54 ust. 1, pobiera się odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości przewidzianej dla zaległości podatkowych.”;

41) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy.

Art. 2. Podmioty skupujące oraz dostawcy bezpośredni przesyłają odpowiednio informacje, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3-6, art. 11 ust. 3 i art. 34 ust. 1, za rok kwotowy 2004/2005, na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

Art. 3. Kary pieniężnej, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie wymierza się w przypadku:

1) nieprzekazania informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3, lub przekazania ich po terminie,

2) podania w informacjach, o których mowa w art. 11 ust. 3, ilości mleka lub przetworów mlecznych innej niż ilość, która została przez dostawcę bezpośredniego faktycznie wprowadzona do obrotu

– za rok kwotowy 2004/2005.

Art. 4. 1. Do postępowań w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy prowadzonych na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe oraz art. 24 ust. 6a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Do decyzji określających wielkości indywidualnych ilości referencyjnej wydanych na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy, o której mowa w ust. 1, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 24 ust. 6a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 5. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 4, art. 21 ust. 2 oraz art. 46 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 4, art. 21 ust. 2 oraz art. 42a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.