USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006—2015”

Art. 1.  1. Ustanawia się program wieloletni „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015”, zwany dalej „Programem”.

2. Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) i będzie realizowany w latach 2006-2015. 

Art. 2. W ramach Programu podejmuje się działania zapewniające rozwój gospodarczy, ochronę przeciwpowodziową i ochronę środowiska na terenie po-tudniowo-zachodniej części województwa małopolskiego poprzez budowę zbiornika wodnego i budowli towarzyszących w zlewni Małej Wisły, Soły i Skawy oraz kształtowanie zasobów wodnych dla zapewnienia zrównoważonego, prawidłowo funkcjonującego systemu ochrony przeciwpowodziowej.

Art. 3.  1. Łączne nakłady na finansowanie Programu nie mogą przekroczyć kwoty 1634,1 mln zł, w tym w:

1)   roku 2011 — do 199 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ustalonej w cenach zadań z roku 2011;

2)   roku 2012 — do 114 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ustalonej w cenach zadań z roku 2012;

3)   roku 2013 — do 282 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ustalonej w cenach zadań z roku 2013;

4)   latach 2014 i 2015 — do 321,9 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ustalonej w cenach zadań z roku 2013 i przeliczonej według wskaźnika inflacji na ceny roku realizacji zadań.

1a. W latach 2012-2015 ustawa budżetowa może określać wysokość środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie Programu.

2. Planowane nakłady w poszczególnych latach na realizację zadań, o których mowa w art. 2, są określone w załączniku.

Art. 3a. 1. Przekazanie środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie Programu odbywa się w formie dotacji w rozumieniu art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na podstawie umowy zawartej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z państwową jednostką budżetową realizującą Program na wyodrębniony rachunek tej jednostki, otwarty dla Programu, zwany dalej „rachunkiem Programu”.

3. Środki gromadzone na rachunku Programu wraz z odsetkami są przeznaczane wyłącznie na realizację zadań wynikających z Programu.

4. Środki, o których mowa w ust. 3, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w umowie, o której mowa w ust. 2. 

Art. 4. 1. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przedkłada Radzie Ministrów oraz Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 31 maja roku kalendarzowego, roczną informację o realizacji w roku ubiegłym zadań wynikających z Programu oraz harmonogram prac na rok następny.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.