USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w art. 80b w ust. 1 w pkt 1:

a)   lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) numer rejestracyjny oraz numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu lub świadectwa homologacji typu pojazdu,”,

b)   lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) termin badania technicznego i odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania,”;

2)   w art. 80c:

a)   w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) Szefowi Biura Ochrony Rządu;”,

b)   po ust. 3d dodaje się ust. 3e w brzmieniu:

„3e. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego, z wyłączeniem danych o właścicielu pojazdu lub o posiadaczu, o którym mowa w art. 73 ust. 5, po podaniu danych identyfikujących pojazd, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 80e ust. 1.”,

c)   ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 3e oraz 7, na uzasadniony wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w postaci pisemnej lub w postaci elektronicznej z użyciem mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”;

3)   w art. 80d ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji następuje:

1)   nieodpłatnie, w przypadku:

a)   podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 1, 3 i 6a,

b)   danych lub informacji udostępnianych na podstawie art. 80c ust. 2 i 3e;

2)   odpłatnie, w przypadku:

a)   podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 4,

b)   danych lub informacji udostępnianych na podstawie art. 80c ust. 5.”;

4)   w art. 80e ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)   sposób prowadzenia ewidencji,

2)   warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane lub informacje do ewidencji, a także terminy i sposób przekazywania tych danych lub informacji,

3)   rodzaj lub zakres danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione poszczególnym podmiotom, o których mowa w art. 80c ust. 1, 3 i 4,

4)   rodzaj lub zakres danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione na podstawie art. 80c ust. 3e i 5,

5)   dane identyfikujące pojazd, o których mowa w art. 80c ust. 3e,

6)   wysokość opłat za udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji oraz warunki i sposób ich wnoszenia

— uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ewidencji i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, a także możliwość zróżnicowania zakresu danych identyfikujących pojazd oraz wysokości opłat w zależności od rodzaju lub zakresu udostępnianych danych lub informacji.”;

5)    w art. 100c:

a)   w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) Szefowi Biura Ochrony Rządu;”,

b)   ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 5, na umotywowany wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w postaci pisemnej lub w postaci elektronicznej z użyciem mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”.

Art. 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 80eust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991,1446 i 1611 oraz z 2014 r. poz. 312 i 486.