USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o europejskiej inicjatywie obywatelskiej 1)

Art. 1. 1. Ustawa określa:

1)   organ właściwy do wykonywania zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz. Urz. UE L 65 z 11.03.2011, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) nr 211/2011”;

2)   sankcje za naruszenie przepisów rozporządzenia (UE) nr 211/2011.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej, należy przez to rozumieć inicjatywę obywatelską w rozumieniu przepisów rozporządzenia (UE) nr 211/2011.

Art. 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych jest organem właściwym w sprawach:

1)   wydawania certyfikatu, o którym mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 211/2011;

2)   koordynowania procesu weryfikacji deklaracji poparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 211/2011;

3)   dostarczania certyfikatu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 211/2011.

Art. 3. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza w wykonywaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej albo przez nadużycie stosunku zależności wywiera wpływ na jej wykonywanie

— podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 4. Organizator, w rozumieniu przepisów rozporządzenia (UE) nr 211/2011, który:

1)   przed organami wskazanymi w rozporządzeniu (UE) nr 211/2011 składa niezgodne z prawdą oświadczenie w związku z procedurą przedłożenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej,

2)   dane osobowe zebrane do celów europejskiej inicjatywy obywatelskiej wykorzystuje do innych celów niż udzielenie poparcia dla tej inicjatywy,

3)   nie niszczy deklaracji poparcia otrzymanych w związku z europejską inicjatywą obywatelską oraz ich kopii w terminach przewidzianych w art. 12 ust. 3 i 5 rozporządzenia (UE) nr 211/2011

— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz. Urz. UE L 65 z 11.03.2011, str. 1).