USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o służbie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.

ROZDZIAŁ 5

Przepisy o wyróżnieniach i odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Art. 47. 1. Funkcjonariuszom, którzy odznaczyli się ofiarnością i dobrymi wynikami w służbie, udziela się wyróżnień.

2. Ustanawia się następujące rodzaje wyróżnień:

1) pochwała,

2) nagroda pieniężna lub rzeczowa,

3) udzielenie krótkoterminowego urlopu,

4) przedterminowe nadanie wyższego stopnia,

5) przedstawienie do odznaczenia państwowego.

Art. 48. Funkcjonariusz podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie dyscypliny służbowej oraz w innych przypadkach określonych w ustawie.

Art. 49. 1. Ustanawia się następujące kary dyscyplinarne:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) ostrzeżenie o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym,

4) wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe,

5) obniżenie stopnia milicyjnego,

6) ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby,

7) wydalenie ze służby.

2. Kary dyscyplinarne wymierza Minister Spraw Wewnętrznych lub określeni przez niego przełożeni.

Art. 50. 1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie 90 dni od daty otrzymania przez przełożonego dyscyplinarnego wiadomości o popełnionym przewinieniu.

2. Nie można wymierzyć funkcjonariuszowi kary dyscyplinarnej po upływie dwóch lat od dnia popełnienia przewinienia.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, o ile przewinienie dyscyplinarne jest czynem zabronionym przez prawo karne. W tym przypadku nie można wymierzyć funkcjonariuszowi kary dyscyplinarnej po ustaniu karalności tego czynu, określonej w przepisach prawa karnego.

Art. 51. 1. Za wykroczenia podlegające rozpoznaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia funkcjonariusze ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną, jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej.

2. Organy powołane do orzekania w sprawach o wykroczenia, a także inne zainteresowane organy, instytucje lub osoby kierują wnioski o ukaranie funkcjonariusza do właściwych organów Milicji Obywatelskiej.

3. Za wykroczenia, za które stosownie do przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia lub innych przepisów szczególnych właściwe organy określone w tych przepisach mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego, funkcjonariusze podlegają odpowiedzialności w trybie postępowania mandatowego; kary grzywny w drodze mandatu karnego wymierzają funkcjonariuszom te organy.

4. W razie odmowy przyjęcia mandatu lub nieuiszczenia grzywny w terminie, organ upoważniony do nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego kieruje wniosek o ukaranie funkcjonariusza do właściwego organu Milicji Obywatelskiej.

5. W przypadkach określonych w ust. 2 i 4 ukaranie dyscyplinarne nie może nastąpić po upływie terminu przedawnienia określonego dla danego wykroczenia w Kodeksie wykroczeń.

Art. 52. 1. Za czyny, za które w myśl obowiązujących przepisów właściwe organy uprawnione są do nakładania kar porządkowych, funkcjonariusze ponoszą wyłącznie odpowiedzialność dyscyplinarną.

2. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają również funkcjonariusze w przypadkach, gdy właściwe organy uprawnione są do stosowania grzywny w celu przymuszenia.

3. O pociągnięcie funkcjonariusza do odpowiedzialności dyscyplinarnej występują organy, o których mowa w ust. 1 i 2, do właściwego organu Milicji Obywatelskiej.

Art. 53. Zasady i tryb udzielania wyróżnień oraz wymierzania i wykonywania kar dyscyplinarnych określa regulamin dyscyplinarny wydany przez Ministra Spraw Wewnętrznych.