USTAWA z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska

Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 410d otrzymuje brzmienie:

Art. 410d. Środki Narodowego Funduszu można przeznaczać za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska na wspieranie projektów i inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poza granicami kraju, jeżeli ma to związek z bezpieczeństwem ekologicznym Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 410e.”;

2) po art. 410d dodaje się art. 410e i 410f w brzmieniu:

Art. 410e. 1. Środki Narodowego Funduszu inne niż przychody, o których mowa w art. 401 ust. 7 oraz art. 401d ust. 1, można także przeznaczać za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska na:

1) udzielanie pomocy w ramach międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju państwom niewy-mienionym w załączniku I do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 53, poz. 238), zwanej dalej „Konwencją Klimatyczną”;

2) dokonywanie wpłat na rzecz międzynarodowych organizacji, instytucji, programów i funduszy, zapewniających funkcjonowanie mechanizmów finansowych służących realizacji celów Konwencji Klimatycznej.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest udzielana na wspieranie projektów i inwestycji z zakresu:

1) ograniczania lub unikania emisji gazów cieplarnianych;

2) pochłaniania lub sekwestracji dwutlenku węgla (CO2);

3) adaptacji do zmian klimatu;

4) wzmocnienia instytucjonalnego.

3. Środki Narodowego Funduszu inne niż przychody, o których mowa w art. 401 ust. 7 oraz art. 401d ust. 1, przeznaczone na zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane przez państwową jednostkę budżetową, są przekazywane tej jednostce zgodnie z art. 410c ust. 2.

Art. 410f. Środki Narodowego Funduszu przeznacza się także na odszkodowania wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji, zawieranych na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.”.

Art. 2. 1. W latach 2011 i 2012 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje środki na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw środowiska w celu dofinansowania zadań, o których mowa w art. 410e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, w sposób określony w ust. 2—10.

2. W ramach kwot ujętych w rocznych planach finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2011 i rok 2012 jako przekazywane państwowym jednostkom budżetowym, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków, sporządza listę zadań, o których mowa w art. 410e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zakwalifikowanych do dofinansowania, zwaną dalej „listą zadań”.

3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzgadnia listę zadań z właściwym dysponentem części budżetowej oraz ministrem właściwym do spraw środowiska.

4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje listę zadań, uzgodnioną zgodnie z ust. 3, właściwemu dysponentowi części budżetowej oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie 5 dni od dnia jej uzgodnienia.

5. Uzgodniona, zgodnie z ust. 3, lista zadań może być zmieniana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach kwot, o których mowa w ust. 2.

6. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzgadnia zmiany listy zadań z właściwym dysponentem części budżetowej oraz ministrem właściwym do spraw środowiska.

7. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera z państwowymi jednostkami budżetowymi umowy o realizację zadań znajdujących się na liście zadań.

8. W umowach, o których mowa w ust. 7, określa się w szczególności:

1) obowiązki państwowej jednostki budżetowej w zakresie:

a) występowania z wnioskami o uruchomienie środków z rezerwy celowej,

b) rozliczania wydatkowania środków uzyskanych z rezerwy celowej,

c) składania sprawozdań z postępów realizacji zadań,

d) przekazywania dokumentów potwierdzających realizację zadań,

e) dokonywania rozliczania osiągania efektów rzeczowych i ekologicznych oraz końcowego rozliczenia finansowego zadań;

2) obowiązki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie:

a) weryfikacji i akceptacji wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej,

b) weryfikacji i akceptacji rozliczeń środków wydatkowanych przez państwową jednostkę budżetową,

c) dokonywania kontroli realizacji zadań.

9. Wnioski kierowników państwowych jednostek budżetowych o uruchomienie środków z rezerwy celowej, po ich akceptacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przekazywane właściwemu dysponentowi części budżetowej, stanowią dla dysponenta części budżetowej podstawę do wystąpienia do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej.

10. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje środki na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw środowiska w wysokości wynikającej z zaakceptowanych wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej, w terminie 5 dni roboczych od dnia ich akceptacji.

11. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw środowiska o przekazaniu środków na dochody budżetu państwa, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania środków, wskazując zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe, w celu dofinansowania których są przekazywane te środki.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897 i Nr 178, poz. 1060.