USTAWA z dnia 30 sierpnia 2013 r. o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

Art. 1. Likwiduje się Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 223, poz. 2218 oraz z 2010 r. Nr 169, poz. 1135), zwany dalej „Funduszem”.

Art. 2. 1. Środki Funduszu, pozostające na rachunku Funduszu w dniu jego likwidacji, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje na rachunek dochodów budżetu państwa, część 19 — Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Zakupione z wolnych środków Funduszu papiery wartościowe oraz listy zastawne Bank Gospodarstwa Krajowego sprzedaje i przekazuje uzyskane ze sprzedaży środki na rachunek, o którym mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.

3. Założone z wolnych środków Funduszu lokaty terminowe Bank Gospodarstwa Krajowego likwiduje i przekazuje uzyskane z likwidacji środki na rachunek, o którym mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.

4. Przekazywane na rachunek, o którym mowa w ust. 1, środki, o których mowa w ust. 1-3, pomniejsza się o wartość zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu udzielonych a niewypłaconych do dnia wejścia w życie ustawy kredytów ze środków Funduszu.

5. Środki, o których mowa w ust. 1-3, w 2014 r. przeznacza się na zwiększenie dotacji celowych z których są finansowane działania, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. 1) ).

Art. 3. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego obsługuje kredyty ze środków Funduszu udzielone do dnia wejścia w życie ustawy oraz odpowiada za egzekucję roszczeń wynikających z udzielonych kredytów, do czasu ich całkowitej spłaty.

2. Środki uzyskane ze spłaty kredytów, pomniejszone o poniesione przez Bank Gospodarstwa Krajowego koszty obsługi kredytów i egzekucji roszczeń wynikających z udzielonych kredytów, zwane dalej „kosztami obsługi”, Bank przekazuje na rachunek, o którym mowa w art. 2 ust. 1, w terminie miesiąca od dnia ich uzyskania. Przepis art. 2 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli koszty obsługi przekroczą w danym roku kalendarzowym wartość środków uzyskanych ze spłaty kredytów, to różnica między kosztami obsługi a wartością środków uzyskanych ze spłaty kredytów jest finansowana ze środków uzyskanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze spłaty kredytów w latach następnych.

Art. 4. 1. Decyzje w sprawie udzielenia kredytu z Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego podejmuje najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu.

2. Wnioski o udzielenie kredytu z Funduszu, które wpłyną do Banku Gospodarstwa Krajowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, nie podlegają rozpatrzeniu.

Art. 5. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat Funduszu, według stanu na dzień likwidacji Funduszu, które przekazuje, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego składa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w terminie do końca pierwszego kwartału, roczne sprawozdania dotyczące kredytów spłaconych, kredytów pozostałych do spłaty oraz kosztów obsługi według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Ostatnie sprawozdanie składane jest za rok, w którym dokonano ostatniej spłaty lub egzekucji roszczeń wynikających z udzielonego kredytu.

Art. 6. Traci moc ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 223, poz. 2218 oraz z 2010 r. Nr 169, poz. 1135).

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 31 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 4, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. №279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.