USTAWA z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Art. 1. Ustawa określa cel i zakres wykorzystania oraz sposób udzielania dotacji przeznaczonej dla następujących podmiotów:

1)   Przedsiębiorstwa Państwowego Kopalnia Soli „Bochnia” z siedzibą w Bochni lub jego następcy prawnego, który przejął realizację zadań przewidzianych ustawą;

2)   Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna w Wieliczce;

3)   Centralnej Pompowni „Bolko” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bytomiu;

4)   Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu lub jej następcy prawnego, który przejął realizację zadań przewidzianych ustawą.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)   zakład górniczy — zakład górniczy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131);

2)   dotacja — dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, która — w przypadku gdy stanowi pomoc publiczną — została uznana przez Komisję Europejską za zgodną z regułami wspólnego rynku.

Art. 3. 1. Dotację przeznacza się na finansowanie:

1)   zadań w zakresie:

a)  całkowitej likwidacji zakładu górniczego „Siedlec-Moszczenica” oraz niezabytkowej części zakładu górniczego „Bochnia”, a także utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładu górniczego „Bochnia” — wchodzących w skład podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 1,

b)  całkowitej likwidacji niezabytkowej części zakładu górniczego „Wieliczka”, a także utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładu górniczego „Wieliczka” — wchodzących w skład podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 2,

c)  utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu i zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego „Królowa Luiza” w Zabrzu — wchodzących w skład podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 4;

2)   działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego wchodzącego w skład byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” w Bytomiu, realizowanych przez podmiot, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

2. Przez zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, rozumie się:

1)   likwidację otworów eksploatacyjnych oraz wyrobisk górniczych;

2)   likwidację zbędnych instalacji, budynków oraz demontaż maszyn i urządzeń;

3)   naprawianie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego;

4)   rekultywację terenów pogórniczych;

5)   wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających, związanych zlikwidowanym zakładem górniczym;

6)   utylizację solanki;

7)   zabezpieczenie części zabytkowych, renowację zabytkowych wyrobisk, maszyn i urządzeń;

8)   opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z zakresem zadań wymienionych w pkt 1–7;

9)   sprawowanie ogólnego zarządu.

3. Przez zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, rozumie się:

1)   rekultywację terenów pogórniczych;

2)   zabezpieczenie części zabytkowych, renowację zabytkowych wyrobisk, maszyn i urządzeń;

3)   opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z zakresem zadań wymienionych w pkt 1 i 2;

4)   sprawowanie ogólnego zarządu.

4. Przez działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się:

1)   zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym;

2)   likwidację zbędnej infrastruktury związanej z wykonywaniem działania, o którym mowa w pkt 1;

3)   naprawianie szkód powstałych w wyniku wykonywania działań, o których mowa w pkt 1 i 2;

4)   opracowanie, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów, projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z zakresem działań wymienionych w pkt 1–3;

5)   sprawowanie ogólnego zarządu.

Art. 4. Dotację przeznacza się również na finansowanie:

1)   ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób, o których mowa w art. 8;

2)   roszczeń byłych pracowników całkowicie likwidowanych zakładów górniczych, dotyczących rent wyrównawczych oraz jednorazowych odszkodowań pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Art. 5. 1. Dotację na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz art. 4, przyznaje się na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, w przypadku spełnienia następujących warunków:

1)   podjęcia decyzji albo uchwały o rozpoczęciu likwidacji zakładu górniczego przez ich właściwy organ;

2)   zaakceptowania przez ministra właściwego do spraw energii: 1)

a)  programu całkowitej likwidacji zakładu górniczego, obejmującego w szczególności zabezpieczenie zabytkowych części w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2,

b)  rocznego planu zadań obejmującego, w podziale na miesiące:

—  zakres rzeczowy i finansowy zadań oraz harmonogram ich realizacji, ujmujący także zabezpieczenie zabytkowych części w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2,

—  przychody z likwidacji majątku zakładu górniczego oraz innych źródeł.

2. 2)   Dotację na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. c, przyznaje się na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 4, po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw energii rocznego planu zadań obejmującego, w podziale na miesiące, jego zakres rzeczowy i finansowy.

3.  Dotację na wykonanie działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, przyznaje się na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 3, po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw energii rocznego planu tych działań obejmującego, w podziale na miesiące, jego zakres rzeczowy i finansowy.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1-3, powinien zawierać:

1)   oznaczenie wnioskodawcy;

2)   określenie:

a)  zadań przewidzianych do realizacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, a w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2 — również w art. 4, albo

b)  działań przewidzianych do wykonania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2;

3)   preliminarz środków planowanych na realizację zadań albo na wykonanie działań w danym roku kalendarzowym;

4)   w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2 — określenie stanu zaawansowania prac związanych z likwidacją zakładu górniczego;

5)   w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 4 — określenie stanu zaawansowania prac związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. c;

6)   w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 3 — określenie stanu wykonania działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2.

Art. 6. 1. Podstawą przyznania dotacji na realizację zadań i wykonanie działań określonych w ustawie jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw energii a podmiotem, o którym mowa w art. 1.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności zobowiązanie podmiotu do realizacji zadań albo wykonywania działań określonych w ustawie, wysokość dotacji oraz zasady rozliczania i przyczyny ewentualnego zwrotu dotacji.

Art. 7. Dotacje na realizację zadań i wykonywanie działań określonych w ustawie przyznawane są z uwzględnieniem innej pomocy, w tym pomocy de minimis oraz pomocy ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, udzielonej na realizację tych zadań lub wykonywanie tych działań, niezależnie od formy i źródła, oraz przychodów z likwidacji majątku zakładu górniczego.

Art. 8. 1. Podmioty, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, otrzymują dotację na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla na zasadach określonych w zakładowym układzie zbiorowym pracy dla emerytów lub rencistów uprawnionych do bezpłatnego węgla.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również wdowom, wdowcom i sierotom po emerytach lub rencistach, jeżeli spełniają warunki do otrzymania renty rodzinnej.

3. W przypadku gdy prawo do bezpłatnego węgla wynika z renty rodzinnej — wszystkim osobom do niej uprawnionym przysługuje łącznie jeden ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. W razie podziału renty rodzinnej ekwiwalent ten ulega podziałowi w częściach równych, odpowiednio do liczby uprawnionych.

Art. 9. 1. Przyznana przez ministra właściwego do spraw energii dotacja jest wypłacana w ratach miesięcznych, na specjalnie w tym celu wyodrębniony przez podmiot, o którym mowa w art. 1, rachunek bankowy.

2. Podstawę do wypłacenia rat miesięcznych stanowi przedstawienie przez podmiot, o którym mowa w art. 1:

1)   wniosku o wypłacenie raty wynikającej z:

a)  rocznego planu zadań, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 2, albo

b)  rocznego planu działań, o którym mowa w art. 5 ust. 3;

2)   sprawozdania, o którym mowa w art. 10 ust. 1.

Art. 10. 1. Podmiot, o którym mowa w art. 1, składa ministrowi właściwemu do spraw energii, w terminie do 25. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc przekazania kolejnej raty dotacji, sprawozdanie miesięczne zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowe zrealizowanych zadań albo wykonanych działań.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy obowiązku przedkładania sprawozdania za miesiąc styczeń danego roku.

3. Podmiot, o którym mowa w art. 1, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw energii, w terminie do dnia 20 lutego roku następnego, wraz z rocznym rozliczeniem rzeczowo-finansowym, sprawozdanie z realizacji:

1)   rocznego planu zadań, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 2, albo

2)   rocznego planu działań, o którym mowa w art. 5 ust. 3.

4.  W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 1, nie zrealizował zadań albo nie wykonał działań, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, lub nie przedstawił sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 3, minister właściwy do spraw energii wstrzymuje przekazywanie kolejnych rat dotacji do czasu ustania przyczyn wstrzymania.

Art. 11. Dysponentem dotacji na realizację zadań i wykonanie działań określonych w ustawie jest minister właściwy do spraw energii.

Art. 12. Minister właściwy do spraw energii może zlecić Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. monitorowanie prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na cele określone w ustawie.

Art. 12a. 3) Minister właściwy do spraw energii wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa określone w art. 2 pkt 5 i 6, art. 5a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154 i 888) w odniesieniu do spółki Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli „Bochnia” z siedzibą w Bochni oraz Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna w Wieliczce.

Art. 13. Dotacje na zadania określone w ustawie przekazywane są:

1)   podmiotowi, o którym mowa w art. 1 pkt 1 — do dnia 31 grudnia 2017 r.;

2)   podmiotowi, o którym mowa w art. 1 pkt 2 — do dnia 31 grudnia 2020 r.;

3)   podmiotowi, o którym mowa w art. 1 pkt 3 — do dnia 31 grudnia 2020 r.;

4)   podmiotowi, o którym mowa w art. 1 pkt 4 — do dnia 31 grudnia 2020 r.

Art. 14. Przepisy ustawy w zakresie dotyczącym dotacji dla poszczególnych podmiotów, o których mowa w art. 1, stosuje się od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie dla danego podmiotu ze wspólnym rynkiem.

Art. 15. Do dotacji przyznanych na podstawie ustawy uchylanej w art. 16 stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 16. Traci moc ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. poz. 446, z 2009 r. poz. 339 oraz z 2011 r. poz. 981).

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


1) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 266), która weszła w życie z dniem 17 marca 2016 r.; wszedł w życie z dniem 3 marca 2016 r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 26 pkt 1 ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie z dniem 3 marca 2016 r.

3) Dodany przez art. 26 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie z dniem 3 marca 2016 r.