USTAWA z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Art. 1. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1462) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wojewodowie;”;

2) w art. 3:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) numer w rejestrze krajowym, składający się z oznaczenia „PL”, spacji, oznaczenia województwa zgodnego z nomenklaturą określoną na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ), poziomej kreski, trzycyfrowego numeru organizacji nadanego na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz liczby porządkowej rejestru krajowego;”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi, w formie elektronicznej, powszechnie dostępny:

1) zbiór danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3;

2) zbiór danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3 oraz w ust. 4 pkt 1–3, są aktualizowane na bieżąco.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Minister właściwy do spraw środowiska informuje na piśmie wojewodę i organizację o rejestracji w systemie i o numerze, jakim została oznaczona w rejestrze krajowym.”,

e) w ust. 8 uchyla się pkt 2;

3) w art. 4:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wojewoda dokonuje wpisu organizacji mającej siedzibę na obszarze województwa do rejestru wojewódzkiego, po uiszczeniu opłaty, o której mowa w art. 7 ust. 1, oraz jest obowiązany do prowadzenia rejestru wojewódzkiego na podstawie dokumentów i procedur określonych w przepisach, o których mowa w art. 1.

2. Uwzględniając wniosek o wpis do rejestru wojewódzkiego, wojewoda:

1) oznacza organizację kolejnym trzycyfrowym numerem tego rejestru;

2) informuje na piśmie organizację o numerze, jakim została oznaczona;

3) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska informację zawierającą dane o wpisaniu organizacji do tego rejestru oraz jej numer.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Wojewoda, po otrzymaniu informacji o dokonaniu wpisu organizacji do rejestru krajowego:

1) umieszcza deklarację środowiskową organizacji w rejestrze wojewódzkim;

2) podaje do publicznej wiadomości informację o umieszczeniu deklaracji środowiskowej organizacji w rejestrze wojewódzkim.

5. Wojewoda niezwłocznie informuje pisemnie ministra właściwego do spraw środowiska o zawieszeniu organizacji albo wykreśleniu jej z rejestru wojewódzkiego.”;

4) w art. 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Za wpis do rejestru wojewódzkiego wojewoda pobiera opłatę rejestracyjną, którą stanowi iloczyn stawki, o której mowa w ust. 3, oraz współczynnika różnicującego, o którym mowa w ust. 5.

2. Organizacja wnioskująca o wpis do rejestru wojewódzkiego wnosi opłatę rejestracyjną na rachunek bankowy prowadzony przez wojewodę; wpływy te są dochodami budżetu państwa w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 2) ).”.

Art. 2. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy pracownicy urzędów marszałkowskich wykonujący zadania i kompetencje w zakresie krajowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS), którzy z dniem 1 stycznia 2006 r. stali się pracownikami tych urzędów, na mocy art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462, z późn. zm.), stają się odpowiednio pracownikami urzędów wojewódzkich.

2. Pracodawca jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy zawiadomić na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunku pracy. Przepis art. 231 § 4 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.

3. Stosunek pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 1, wygasa po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.

Art. 3. Mienie niezbędne do wykonywania zadań związanych z krajowym systemem ekozarządzania i audytu (EMAS) w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1, które na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, stało się mieniem samorządu województwa, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy staje się z mocy prawa mieniem Skarbu Państwa.

Art. 4. 1. Wpisy organizacji do rejestru wojewódzkiego dokonane na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, stają się wpisami w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do spraw wszczętych i niezakończonych na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 5. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1604 i Nr 267, poz. 2257, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 220, poz. 1601 i Nr 251, poz. 1848 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587.