USTAWA z dnia 30 lipca 2004 r. o wypowiedzeniu Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r.

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wypowiedzenia Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r., ratyfikowanej przez Radę Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 28 października 1984 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.