USTAWA z dnia 3 marca 2005 r. o dopłatach do umów na budowę niektórych typów statków morskich

Art. 1. 1. Ustawa określa sposób udzielania dopłat z budżetu państwa do umów na budowę w polskich stoczniach niektórych typów statków morskich, określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1177/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczącym tymczasowego mechanizmu ochronnego dla przemysłu stoczniowego (Dz. Urz. WE L 172 z 2.07.2002; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 485, z późn. zm. 1) ).

2. Dopłaty mogą być udzielane do umów zawartych po dniu 24 października 2002 r. 2) , lecz przed dniem utraty mocy obowiązującej tymczasowego mechanizmu ochronnego dla przemysłu stoczniowego, pod warunkiem że dostarczenie statku nastąpi po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 2. 1. Dopłaty mogą być udzielane do wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2.

2. Dopłaty mogą być udzielane w przypadku:

1) udokumentowania przez stocznię polską, że stocznia koreańska konkurująca o umowę na budowę statku zaoferowała niższą cenę od oferty stoczni polskiej przed udzieleniem dopłaty;

2) dostarczenia statku w terminie nie późniejszym niż trzy lata od dnia zawarcia umowy na budowę statku.

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) rozporządzeniu Rady – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady (WE) nr 1177/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczące tymczasowego mechanizmu ochronnego dla przemysłu stoczniowego;

2) dopłacie – należy przez to rozumieć dopłatę z budżetu państwa do umowy na budowę typu statku określonego w rozporządzeniu Rady;

3) stoczni polskiej – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej prowadzącego działalność w zakresie budowy statków;

4) stoczni koreańskiej – należy przez to rozumieć podmiot z siedzibą w Republice Korei prowadzący działalność w zakresie budowy statków;

5) dostarczeniu statku – należy przez to rozumieć przeniesienie własności statku na kupującego przez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego;

6) BGK – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego.

Art. 4. 1. Organem udzielającym dopłaty jest minister właściwy do spraw gospodarki.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki wykonuje zadanie, o którym mowa w ust. 1, za pośrednictwem BGK.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki zawiera z BGK umowę, która określa w szczególności:

1) elementy umowy o dopłatę, o których mowa w art. 7 ust. 2;

2) zakres czynności dokonywanych przez BGK w ramach oceny wniosku o dopłatę;

3) niezbędne elementy opinii do wniosku o dopłatę, sporządzanej przez BGK;

4) wynagrodzenie należne BGK za wykonywanie czynności związanych z udzielaniem dopłat;

5) zakres kontroli dokonywanej przez BGK w trakcie obowiązywania umowy o dopłatę.

Art. 5. 1. Procedurę udzielania dopłaty uruchamia złożenie przez stocznię polską kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w BGK.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się w szczególności:

1) nazwę (firmę), siedzibę oraz adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

3) przedmiot wykonywanej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

4) datę zawarcia umowy na budowę statku, o dopłatę do której występuje wnioskodawca;

5) wartość umowy na budowę statku;

6) wskazanie źródeł finansowania budowy statku;

7) cenę oferowaną na budowę analogicznego statku przez stocznię koreańską;

8) cenę zaoferowaną przez stocznię polską.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się w szczególności:

1) dokument potwierdzający, że o zawarcie umowy ubiegała się stocznia koreańska, oferując niższą cenę;

2) analizę wykazującą rentowność umowy na budowę statku w momencie jej zawarcia, z uwzględnieniem dopłaty;

3) oświadczenie, że typ statku będący przedmiotem umowy kwalifikuje się do ubiegania o dopłatę, zgodnie z rozporządzeniem Rady;

4) uwierzytelnioną kopię umowy na budowę statku.

4. Przez wartość umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 5, należy rozumieć całkowitą cenę kontraktową z uwzględnieniem prac dodatkowych zleconych przez kupującego w trakcie budowy statku, dopłat kupującego i upustów według stanu na dzień składania wniosku przez wnioskodawcę – podaną w walucie kontraktu i przeliczoną z waluty kontraktu na złote przy użyciu kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia złożenia wniosku o udzielenie dopłaty.

5. Złożenie wniosku potwierdza BGK pieczęcią z datą wpływu.

6. BGK niezwłocznie dokonuje oceny wniosku pod względem formalnym.

7. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, BGK wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia, o czym informuje się wnioskodawcę.

8. BGK niezwłocznie przekazuje kopię kompletnego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, Prezesowi Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., zwanemu dalej „Prezesem”, w celu jego zaopiniowania, w szczególności w zakresie wiarygodności informacji zawartych w tych dokumentach.

9. Prezes, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii wniosku wraz z załącznikami, przekazuje do BGK opinię, o której mowa w ust. 8.

10. BGK, w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia otrzymania wniosku o udzielenie dopłaty, przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wraz z pisemną opinią w sprawie wniosku, uwzględniającą ocenę analizy, o której mowa w ust. 3 pkt 2, oraz opinię Prezesa.

11. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, i jego dodatkowe elementy oraz dodatkowe informacje i dokumenty niezbędne do prawidłowej oceny wniosku, które powinny być do niego załączone, w tym rodzaje dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia przejrzystości informacji niezbędnych do ubiegania się o dopłatę.

Art. 6. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki, po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie możliwości udzielenia dopłaty z punktu widzenia wysokości środków budżetowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej, wyrażonej w terminie 14 dni, udziela zgody albo odmawia udzielenia zgody na zawarcie przez BGK umowy o udzielenie dopłaty, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z opinią, o której mowa w art. 5 ust. 10, niezwłocznie informując BGK o swoim stanowisku.

2. W przypadku wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie dopłaty minister właściwy do spraw gospodarki określa wysokość dopłaty, z uwzględnieniem ust. 4, oraz wskazuje termin podpisania umowy.

3. W przypadku dopłat do umów na budowę statków, których dostarczenie nastąpi po 2005 r., termin, o którym mowa w ust. 1, liczony jest od dnia wejścia w życie ustawy budżetowej na rok, w którym ma nastąpić dostarczenie statku.

4. Wyrażając stanowisko, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej;

2) potrzebę zachowania konkurencyjności w sektorze stoczniowym.

5. Przyczyną odmowy, o której mowa w ust. 1, może być:

1) brak środków w budżecie państwa;

2) negatywna ocena analizy, o której mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2;

3) niespełnienie warunków określonych w rozporządzeniu Rady.

6. BGK informuje wnioskodawcę o stanowisku ministra właściwego do spraw gospodarki, podając w przypadku odmowy wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie dopłaty jej przyczyny.

7. Wnioskodawca może zwrócić się, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 6, do ministra właściwego do spraw gospodarki o ponowne rozpatrzenie wniosku. Ponowne rozpatrzenie wniosku przez ministra właściwego do spraw gospodarki następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku.

Art. 7. 1. Udzielenie dopłaty oraz przekazanie środków pieniężnych z tego tytułu odbywa się na podstawie umowy zawartej przez BGK z wnioskodawcą.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) wysokość dopłaty;

2) sposób dokonywania przez BGK kontroli w zakresie przestrzegania przez wnioskodawcę obowiązków wynikających z umowy;

3) rodzaje dokumentów umożliwiających stwierdzenie spełnienia przez wnioskodawcę warunków, od których jest uzależnione przekazanie środków pieniężnych z tytułu dopłaty.

Art. 8. Minister właściwy do spraw gospodarki uruchamia środki budżetu państwa przeznaczone na dopłatę do budowy statku, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 1) ). Środki przekazuje się na rachunek bankowy BGK w terminie umożliwiającym przekazanie ich na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia statku przez stocznię polską.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Wymienione rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 502/2004 z dnia 11 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1177/2002 dotyczące tymczasowego mechanizmu ochronnego dla przemysłu stoczniowego (Dz. Urz. WE L 081 z 19.03.2004).

2)  Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady dopłaty stosuje się do umów zawartych po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich rozpoczęcia postępowania rozstrzygającego spór z Koreą w sprawie stosowania nieuczciwej konkurencji.

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114.