USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks wyborczy

Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 116 otrzymuje brzmienie:

Art. 116. § 1. Komitety wyborcze mają prawo prowadzenia kampanii wyborczej w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, z zastrzeżeniem art. 119.

§ 2. W wyborach ponownych oraz w wyborach uzupełniających kampanię wyborczą, o której mowa w § 1, prowadzi się, jeżeli przeprowadza się głosowanie, a przepisy szczególne kodeksu tak stanowią.”;

2) art. 119 otrzymuje brzmienie:

Art. 119. § 1. Zabronione jest rozpowszechnianie odpłatnie ogłoszeń wyborczych w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych.

§ 2. Ogłoszeniem wyborczym jest część programu radiowego lub telewizyjnego, niepochodząca od nadawcy, stanowiąca odrębną całość ze względu na treść lub formę, której emisja została zlecona przez komitet wyborczy w ramach prowadzonej kampanii wyborczej.

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się w sprawach, o których mowa w art. 111 § 4 i 5.”;

3) w art. 120 w § 1 skreśla się wyrazy „i art. 119”;

4) w art. 495 w § 1 w pkt 4 na końcu dodaje się przecinek oraz dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) rozpowszechnia odpłatnie ogłoszenia wyborcze w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.