USTAWA z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”

Art. 1. W ustawie z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” (Dz. U. Nr 67, poz. 677) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 liczbę „2010” zastępuje się liczbą „2015”;

2) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Łączne nakłady budżetu państwa na dofinansowanie Programu w całym okresie jego realizacji nie mogą przekroczyć kwoty 946 543 tys. zł, przy wartości kosztorysowej zadań inwestycyjnych objętych Programem wynoszącej 962 500 tys. zł w cenach roku 2008.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.