USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

Art. 1. W ustawie z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 123, poz. 848) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nadania orderów i odznaczeń za czyny wskazane w ust. 1 uznaje się za zakończone z dniem 31 grudnia 2012 r.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.